Drukuj print

Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski

Kategoria: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
Lata trwania: 2024-2026

 

 

Tytuł projektu: Programy rozwojowe w Gminie Janów Lubelski
 

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 

Nr umowy o dofinansowanie: 166/FELU.10.03-IZ.00-0141/23 z dnia 31.01.2024 r.
 

Wartość projektu: 2 755 092,56 zł
 

Wartość dofinansowania: 2 452 916,56 zł
 

Wkład własny (rzeczowy): 302 176,00 zł
 

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.
 

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie Lubelskim (Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim);
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe),
 • zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno - matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga),
 • zajęcia rozwijające, wspierające i wyrównawcze oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, przyrodniczo-ekologiczne, logopedyczne, sensoryczne, wyrównawcze matematyczno-polonistyczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne na UMCS i do Centrum Nauki Kopernik oraz  zwodoznawcze do zakładów pracy).

Grupy docelowe:

 • 640 uczniów (320 kobiet, 320 mężczyzn), w tym: co najmniej 10 osób obcego pochodzenia, min. 7 osób z niepełnosprawnościami, 20 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania,
 • 143 nauczycieli (114 kobiet, 29 mężczyzn).

Cel projektu: głównym celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację programu rozwojowego w trzech szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. Założone programy rozwojowe mają na celu kompleksowe i trwałe podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz przygotowanie szkół/placówek do prowadzenia edukacji włączającej, skoncentrowanej na grupach uczniów, które najbardziej potrzebują wsparcia oraz stosującej zasady projektowania uniwersalnego w nauczaniu.

 

Efekty, rezultaty projektu:

 • wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 • poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII,
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły,
 • rozwój innowacyjnych metod nauczania,
 • poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie,
 • podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkołach,
 • poprawa dostępności szkół.

 

Nabór prowadzony będzie w  zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem języka wrażliwego na płeć. Informacja o naborze dostępna będzie na szkolnych tablicach ogłoszeń, stronach www, w sekretariatach. 

 

Prowadzący zajęcia zostaną zapoznani z działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju: ograniczenie nadmiernego zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody; racjonalizacja zakupów (oszczędne wykorzystywane papieru xero, materiałów biurowych i środków czystości); elektroniczny obieg dokumentów; korzystanie z papieru i środków czystości ekologicznych; segregacja odpadów; przekazanie materiałów dydaktycznych w formie dwustronnego wydruku, w trybie oszczędnym oraz na nośnikach audio (płyta CD, pendrive). 

 

Nauczyciele zostali poinformowani o stosowaniu języka prostego, wrażliwego na płeć, bez powielania stereotypów dotyczących kobiet i mężczyzn. 

 

Tematyka i program zajęć będą realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

Działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji:- przeprowadzenie rozmów i pogadanek z uczniami na temat przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami poznanie zasad równego traktowania (rozmowa i dyskusja)-nauka akceptacji i tolerancji przez uczniów podczas trwania całego projektu - promocja wiedzy na temat przyczyn i przejawów dyskryminacji (mini wykład)- szerzenie idei tolerancji wśród uczniów (rozmowa i dyskusja)- przeciwdziałanie formom wykluczenia ze względu na status społeczny i ekonomiczny oraz stan zdrowia ON (dyskusja).  

 

file
Zarządzenie Rekrutacja.pdf
0.77 MB
download Pobierz
file
Załącznik do Zarządzenia - Regulamin Rekrutacji.pdf
0.89 MB
download Pobierz
file
Załaczniki 2023_2024 Janów Lubelski.pdf
0.97 MB
download Pobierz
file
Załaczniki 2023_2024 Biała Druga.pdf
0.99 MB
download Pobierz
file
Załaczniki 2023_2024 Momoty Górne.pdf
0.99 MB
download Pobierz
facebook youtube