Drukuj print

Ogłoszenie - nabór do przedszkoli

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 30.01.2023

ZARZĄDZENIE NR 9/2023

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 26.01.2023 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli,

 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40,  z późn. zm.), art. 131 ust.1 i 2, art.133 ust.1, 2 i 6, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U.  2021r., poz. 1082 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się w załączniku nr 1 do zarządzenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów lubelski.

 

§ 2

Ustala się w załączniku nr 2 do zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów lubelski.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

 

                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023

 Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 26.01.2023 r.

           

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

01.02-14.02.2023 r.

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.02-

17.03.2023 r.

11.04-

14.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

21.03-

22.03.2023 r.

do godz. 16.00

18.04-

19.04.2023 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /.

23.03.2023 r.

do godz. 16.00

20.04.2023 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.03-

31.03.2023 r.

do godz. 16.00

21.04-

27.04.2023 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2023 r.

do godz. 16.00

28.04.2023 r.

do godz. 15.00

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2023

 Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 26.01.2023 r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

06.02.-17.02.2023 r.

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

 

24.02.

-17.03.2023 r.

 

11.04.

-14.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

 

21.03.

-22.03.2023 r.

do godz. 16.00

 

18.04.

-19.04.2023 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

23.03.2023 r.

do godz. 16.00

 

20.04.2023 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.03.-31.03.2023 r.

do godz. 16.00

21.04.

-26.04.2023 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2023 r.

do godz. 16.00

27.04.2023 r.

do godz. 16.00

 

 

 

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski.

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

1.

Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1

Janów Lubelski ul. Ogrodowa 18

15 872 46 83

2.

Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3

Janów Lubelski

ul. Jana Pawła 49

15 872 46 84

3.

Publiczne Przedszkole Nr 4

Janów Lubelski

ul. Ogrodowa 25

797 501 906

4.

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej Drugiej

Biała Druga 142

15 872 01 54

5.

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych

Momoty Górne 23

15 872 61 01

 

Niepubliczne przedszkola oraz punkty przedszkolne funkcjonujące w gminie
- prowadzą rekrutację w oparciu o własne regulaminy.

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1.

Niepubliczne Przedszkole „Gwiazdeczka 4”

Janów Lubelski ul. Wesoła 2

509 584 343

2.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „MeloMiko Justyna Łukasik”

Biała Druga 142

609 546 910

3.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „MeloMiko Justyna Łukasik” Oddział w Momotach Górnych

Momoty Górne 23

609 546 910

 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostały opracowane na podstawie zasad wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

 1. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc (art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe).
 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 3. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Janów Lubelski.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Janów Lubelski mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Janów Lubelski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Janów Lubelski. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.
 3. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola, corocznie składają na kolejny rok szkolny, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego – w roku 2023 deklaracje przyjmowane są od dnia 01.02.2023 r. do dnia 14.02.2023 r. (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).
 4. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składa się w przedszkolu/szkole w terminie określonym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, tj. w terminie od dnia 21.02.2023 r. do dnia 17.03.2023 r.  (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2023 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 26.01.2023 r.)
 8. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/24 może być złożony do trzech przedszkoli tj.: do Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Janowie Lubelskim, Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Janowie Lubelskim oraz do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Janowie Lubelskim, do oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż dwóch wybranych placówek, tj.  szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym - art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 9. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.
 10. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość - art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
 11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 12. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów  przedszkolnych są brane pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z 24 marca 2017 roku o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminy Janów Lubelski i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata

20 punktów

2.

niepełnosprawność kandydata

20 punktów

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20 punktów

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20 punktów

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

20 punktów

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

20 punktów

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

20 punktów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z 24.03. 2017 r.

Lp.

Kryterium

Liczba

pkt

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

6

Oświadczenie

rodziców/-ca/

2.

Tylko jeden z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

3

Oświadczenie

rodziców/-ca/

3.

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

4

Oświadczenie

rodziców/-ca/

4.

Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, do tego samego przedszkola.

4

Oświadczenie

rodziców/-ca/

5.

Rodzice kandydata zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty przedszkola oraz czasu pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze co najmniej 8 godzin.

5

Oświadczenie

rodziców/-ca/

 1. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku:
 1. oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Janów Lubelski;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):
 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci);
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 4.  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 1. dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący:
 1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego/pobieraniu nauki w trybie dziennym;
 2. oświadczenie rodziców o objęciu rodziny kandydata nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny;
 3. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu w tym samym przedszkolu, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata;
 4. deklaracja rodziców dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024.
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 16 ppkt 2 b-d składane są w oryginale, notarialnie    poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego (zgodnie z art.76 a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentu, mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 16, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Komisja rekrutacyjna
 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.
 2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola/szkoły - art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. - art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych;
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola/szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.
 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej - art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.

Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego,

nie oznacza przyjęcia go do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 1. Postępowanie w trybie odwoławczym
 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Rekrutacja uzupełniająca
 1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola/szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/ oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 29.04.2023 roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.
 1. Postanowienia końcowe

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły.

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

01.02-14.02.2023 r.

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.02-
17.03.2023 r.

11.04-
14.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

21.03-
22.03.2023 r.
do godz. 16.00

18.04-
19.04.2023 r.
do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /.

23.03.2023 r.
do godz. 16.00

20.04.2023 r.
do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.03-
31.03.2023 r.
do godz. 16.00

21.04-
27.04.2023 r.
do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2023 r.
do godz. 16.00

28.04.2023 r.
do godz. 16.00

 

 Dyrektor

 Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim

Zbigniew Flis

Załączniki:

 1. Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej.
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 3. Wzory oświadczeń. 
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

                                           

file
Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej.docx
0.02 MB
download Pobierz
file
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.docx
0.04 MB
download Pobierz
file
Wzory oświadczeń.docx
0.03 MB
download Pobierz
file
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
0.03 MB
download Pobierz
facebook youtube