Drukuj print

Nabór wniosków na dotację na prace przy zabytku

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 07.04.2021

 Informacja  Burmistrza Janowa Lubelskiego

o wyznaczeniu do dnia 20 kwietnia 2021 r.  terminu składania wniosków o przyznanie z budżetu Gminy Janów Lubelski dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku na rok budżetowy 2021

 • Rodzaje wspieranych zadań:

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Janów Lubelski.

 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2021 wynosi: 70 000 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 • Zasady i warunki przyznawania dotacji:
 • Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

a) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 282, z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.),

c) uchwała Nr XLV/350/18 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 3056, zmiana Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r.  poz. 1390).

 • O dotację w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych, może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i posiadający status zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
 • Podstawą udzielenia dotacji na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku jest złożony Wniosek.
 • Dotacja może obejmować nakłady konieczne określone w  ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w § 3 uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 • Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach oraz formularz Wniosku dostępne są na stronie internetowej www.janowlubelski.pl. lub w Referacie Architektury i Nieruchomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22.
 • Do Wniosku  należy dołączyć obowiązkowe załączniki w oryginale lub odpis z poświadczeniem jego  zgodności z oryginałem. 
 • Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.
 • Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku w danym roku budżetowym może być udzielona do wysokości 80% ogółu nakładów koniecznych na te prace lub roboty, w kwocie nie większej niż 70 000 PLN, która podlega rozliczeniu w trybie i terminie wskazanym w zawartej umowie.
 • Termin składania Wniosków:
 • Wnioski, podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) na adres:  Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, w terminie do dnia 20 kwietnia 2021 r.
 • Wnioski złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy ocenie Wniosku:
 • Przewiduje się, że rozpatrzenie Wniosków i udzielenie dotacji powinno nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia Wniosku.
 • Wnioski spełniające wymogi formalne oceni Komisja powołana do zaopiniowania wniosków.
 • Przy opiniowaniu wniosków przez Komisję zastosowanie mają następujące kryteria określone przez uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji:
 • znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, wartość historyczna, naukowa lub artystyczna, dostępność zabytku dla społeczeństwa oraz pełnienie przez obiekt funkcji użyteczności publicznej (od 0 do 9 pkt);
 • stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający prac konserwatorskich (od 0 do 7 pkt);
 • uzasadnienie kosztów realizacji planowanych prac oraz zaangażowanie finansowe podmiotu występującego o dotację, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku (od 0 do 4 pkt).
 • Komisja przedstawia Burmistrzowi Janowa Lubelskiego propozycje dotacji, określając zabytek, beneficjenta, kwoty proponowanych dotacji oraz prac i robót na wykonanie których proponuje się udzielenie dotacji oraz wykaz wnioskodawców, którym nie proponuje się udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem.
 • Burmistrz, biorąc pod uwagę wielkość środków przeznaczonych na dotacje w budżecie gminy, rekomenduje Radzie Miejskiej wnioskodawców do udzielenia im dotacji.
 • Po udzieleniu dotacji zawierana jest umowa szczegółowo regulująca zasady wypłaty dotacji, jej wykorzystania i rozliczenia.
 • Termin i warunki realizacji zadania:
 • Zadania będą realizowane na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Janowa Lubelskiego, a podmiotem któremu udzielono dotacji.
 • Zadania muszą być zrealizowane w całości w 2021 roku, najpóźniej do dnia 31 grudnia  2021 r.
 • W ramach przyznanej dotacji finansowane są wydatki powstałe po podpisaniu umowy z beneficjentem.
 • Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym we Wniosku.
 • Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

W roku 2018 udzielano i rozliczono dotację w kwocie 50 000 PLN na prace przy zabytku dla Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem św. Wojciecha w Momotach Górnych na „Remont kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Momotach Górnych”, który obejmował prace budowlane i konserwatorskie.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój 22  lub telefonicznie pod numerem (15) 8724 329.

 

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

W załączniku do pobrania:

1. Wniosek dotacja zabytki

2. Uchwała dotycząca zabytków

file
Wniosek.docx
0.03 MB
download Pobierz
file
Uchwała dotycząca zabytków.pdf
0.33 MB
download Pobierz
facebook youtube