Drukuj print

Zoom Natury i Kultury - etap II

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2020-2023
Zoom Natury i Kultury - etap II

Loga

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne współfinansowany ze środków europejskich oraz budżetu państwa i RFIL

 

Wartość całkowita projektu: 2 158 220,75 zł
Dofinansowanie:  904 010,38 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych)
Budżet Państwa: 5 267,89 zł
Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych: 262 810,59 zł
Wkład własny: 986 131,89 zł
Lata realizacji: 2020-2023
 
Cel główny projektu:
Pobudzenie wzrostu gospodarczego przez ochronę i rozwój turystycznych walorów dziedzictwa natury i kultury

Cele pośrednie:
Zwiększenie dostępności lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturalnego.
Poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach naturalnych i kulturalnych

 

Opis projektu:
Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia. Inwestycja zapewni właściwą obsługę mieszkańców i turystów, zapewni przygotowane, ogólnodostępne miejsca wypoczynku z atrakcjami, wzbogaci ofertę, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa, przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury (modernizacja oświetlenia), poszerzy dostępność urządzeń turystycznych marginalizowanej grupie osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu oznacza wypełnienie potrzeb społeczności lokalnej, wywiązanie się z realizacji zadania własnego przez gminę, a jednocześnie zbudowanie zachęty do wzmożonego ruchu turystycznego, a tym samym podstaw przyszłego rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. Potrzeba realizacji Projektu wynika z konieczności wsparcia  rozwoju obszarów małych miast na Lubelszczyźnie. Potencjał do rozwoju leży w sektorze obsługi turystyki. Wchodzące w zakres projektu dziedzictwo natury wymaga nakładów na rozwój funkcji dla uwypuklenia walorów i wykorzystania ich do pobudzenia wzrostu gospodarczego.

 

Zakres projektu obejmował:

  • modernizację elewacji budynku użyteczności publicznej (obiekt A),
  • modernizacja zadaszenia (pergoli – obiekt A),
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej 11,88 kW (obiekt A),
  • dostawę i montaż huśtawki dla niepełnosprawnych,
  • modernizację ciągu pieszo-rowerowego (obiekt J),
  • dostawę i montaż głazu narzutowego z tablicą kamienną z opisem historii Stoków Janowskich w Janowie Lubelskim jako oznakowanie pomnika przyrody,
  • dostawę i montaż głazu narzutowego z tablicą kamienną jako oznakowanie zabytkowego cmentarza prawosławnego na terenie Parku Misztalec w Janowie Lubelskim,
  • rozszerzenie aplikacji mobilnej o 2 moduły : klucz do rozpoznawania roślin oraz panoramy 360 VR.

Oznakowano tablicami z logotypami unijnymi miejsca realizacji projektu.

facebook youtube