Drukuj print

Projekt nr RPLU.05.05.00-06-0051/19 pt. „ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2019-2023
Projekt nr RPLU.05.05.00-06-0051/19 pt. „ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa V. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 5 576 263,30 ZŁ
DOFINANSOWANIE ŚRODKI UNIJNE: 3 581 978,32 ZŁ
DOFINANSOWANIE RFIL: 1 564 905,52 ZŁ
ŚRODKI WŁASNE GMINY JANÓW LUBELSKI: 429 379,46 ZŁ

 

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji 05.08.2019r.
Zakończenie rzeczowe realizacji : 28.04.2023r.
Zakończenie finansowe realizacji 26.05.2023r.

 

Projekt Energooszczędne oświetlenie na terenie Gminy Janów Lubelski obejmował swoim zakresem modernizację 1660 szt punktów oświetleniowych i 2 szt naświetlaczy z 2041 szt istniejących wraz z wymianą 631 szt wysięgników i remontem 46 szt wysięgników w celu poprawy wyników świecenia. Wykonano wymianę zabezpieczeń wraz z redukcją mocy w oprawach oraz modernizację szaf oświetleniowych poprzez wyniesienie ich ze stacji transformatorowych w ilości 59 szt i remont 27 szt szaf istniejących. Wymieniono również 121 szt stanowisk słupowych. Projekt zrealizowano w celu polepszenia warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej.

 

CEL GŁÓWNY: zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej.

facebook youtube