Drukuj print

"Dostępny samorząd - granty", Działanie 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2021-2023

 

Łączna wysokość ogółem przedsięwzięcia grantowego - 302 504, 78 PLN

Łączna wysokość wydatków możliwych do sfinansowania - 222 014,88 PLN

w tym:

  • ze środków europejskich - 187 114,14 PLN
  • ze środków dotacji celowej - 34 900,74 PLN

Główny cel projektu: poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej, dzięki której osoby ze szczególnymi potrzebami, w sposób możliwie samodzielny będą mogły korzystać z usług publicznych na terenie Gminy Janów Lubelski jako gminy miejsko - wiejskiej.

Cele szczegółowe:

  • poprawa dostępności informacyjno - komunikacyjnej, architektonicznej i cyfrowej budynku Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59, poprawa dostępności informacyjno - komunikacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przy ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 oraz Zespoły szkolno - Przedszkolnego w Janowie Lubelskim przy ul. Skorupki 11.
  • poprawa dostępności architektonicznej - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnością budynku po byłym Publicznym Gimnazjum przy ul. Ogrodowej 25 w Janowie Lubelskim, przebudowywanego na potrzeby szkoły podstawowej.

Opis projektu, działania:

  • Zakupiono i zamontowano 5 pętli indukcyjnych umożliwiających obsługę osób niedosłyszących, co poprawiło dostępność informacyjno - komunikacyjną:

2 pętle stanowiskowe i 1 przenośną zamontowano w budynku Urzędu Miejskiego (pętle stanowiskowe zamontowano w sekretariacie i w holu urzędu, trzecia jest urządzeniem przenośnym)

1 pętlę stanowiskową zamontowano w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

1 pętlę stanowiskową zamontowano w punkcie obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej

  • Wykonano i zamontowano tablicę tyflograficzną z rozkładem pomieszczeń Urzędu Miejskiego. Ułatwi to osobom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z usług Urzędu Miejskiego
  • Zakupiono specjalistyczne krzesło ewakuacyjne typu "góra-dół", które umożliwi osobom przebywającym na terenie Urzędu Miejskiego bezpieczną ewakuację dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
  • Dostosowano stronę internetową Urzędu Miejskiego do potrzeb osób o specjalnych potrzebach poprzez: wykonanie filmu w języku PJM z informacją o pracy urzędu, pliku elektronicznego zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacje w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, opisującym zakres działalności danego podmiotu.
  • wykonano podłogi antypoślizgowe w budynku po byłym Publicznym Gimnazjum przy ul. Ogrodowej w Janowie Lubelskim, przebudowywanym na potrzeby szkoły podstawowej, wyrównano wszystkie poziomy posadzek i położenie antypoślizgowych, bezpiecznych wykładzin.

 

 

 

facebook youtube