Drukuj Drukuj

Zawiadomienie - LXXI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji - 27 marca 2024 r. [Transmisja]

Autor: Ewa Misztal
Opublikowano: 20.03.2024

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 27 marca  2024 r., o godz. 9:30 w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  LXXI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji.
 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 23 lutego 2024 r.
4. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025.
5. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2030.
6. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług,
2) uchwała w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego wspieranego w mieszkanie wspomagane oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Janów Lubelski,
3) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3,
4) uchwała zmieniająca uchwałę w/s powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej i nadania jej statutu,
5) uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Janów Lubelski,
6) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2030,
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
8) uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Lubelski,
9) uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Janów Lubelski,
10) uchwała w sprawie Regulaminu placu targowego,
11) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Modliborzyce,
12) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (pomoc dla Poradni Leczenia Uzależnień),
13) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu (przebudowa drogi powiatowej Łążek Ordynacki – Momoty Dolne),
14) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
15) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
16) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2032.

7. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja z pracy Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady za 2023 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.   

Przewodnicząca  Rady Miejskiej
Krystyna Ćwiek

Tagi:
sesja
facebook youtube