Drukuj Drukuj

Zaproszenie na LV sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji - TRANSMISJA

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 13.01.2023

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 20 stycznia 2023 r., o godz. 9:30  w Janowskim Ośrodku Kultury odbędzie się  LV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim VIII kadencji.

 


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 29 grudnia 2022 r.
4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie symboli Gminy Janów Lubelski oraz zasad ich używania,
2) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
3) uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok,
4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od podatników będących osobami fizycznymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów,
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych,
6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej,
8) uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w związku ze zwrotem kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Janów Lubelski do placówek oświatowych,
10) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2024,
11) uchwała w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3;

12) uchwała w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 - 2025.

5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Krystyna Ćwiek

Tagi:
sesja
facebook youtube