Drukuj Drukuj

Konsultacje społeczne w sprawie delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Autor: Paweł Wiśniewski
Opublikowano: 19.12.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

Burmistrz Janowa Lubelskiego,

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych,

 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Janów Lubelski

 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Janów Lubelski.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Janów Lubelski.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 12.12.2023 r. do 18.01.2024 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej, papierowej i ustnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag w formacie .docx dostępnego do pobrania na stronie: https://www.janowlubelski.pl/ oraz przesłanie za pomocą:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: pawel.wisniewski@janowlubelski.pl
 • /UMJL/SkrytkaESP

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: https://www.janowlubelski.pl/,
 • formularza zgłaszania uwag w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pokój nr 22,

wypełnione formularze w formie papierowej można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,
 • osobiście w siedzibie w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski w pokoju nr 22, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej proszeni są o skorzystanie z przygotowanych formularzy.

w postaci ustnej:

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pod numerem telefonu 15 87 24 330 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, pokój 22.

 1. Wypełnienie ankiety konsultacyjnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag w formacie .docx dostępnego do pobrania na stronie: https://www.janowlubelski.pl/ oraz przesłanie za pomocą:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: pawel.wisniewski@janowlubelski.pl,
 • skrytki ePUAP na adres: /UMJL/SkrytkaESP,

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza ankiety zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: https://www.janowlubelski.pl/,
 • formularza ankiety w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski w pokoju nr 22,

wypełnione ankiety konsultacyjne w formie papierowej można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski w pokoju nr 22, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.
 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych zaplanowane w dniu 11.01.2024 r. od godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim, sala nr 1, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelskim.

Po zakończeniu każdej z form konsultacji niezwłocznie przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz zamieszczona na stronie internetowej: https://www.janowlubelski.pl/

 

Materiały podlegające konsultacjom, tj.:

 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • uzasadnienie projektu uchwały,
 • mapy w skali 1:5000 określające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

zostaną udostępnione w wersji:

 • elektronicznej na stronie internetowej: https://www.janowlubelski.pl/,
 • papierowej w Urzędzie Miejskim Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski w pokoju nr 22,

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/?id=6  oraz na stronie internetowej: https://www.janowlubelski.pl/,
 • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim,

Formularze przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych oraz formularze anonimowe nie będą brane pod uwagę. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Szczegółowe informacje oraz załączniki dostępne są po linkiem: Biuletyn Informacji Publicznej

 

Plik
Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego o obszaru rewitalizacji Gminy Janów Lubelski.pdf
0.76 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube