Drukuj Drukuj

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Autor: Ewa Misztal
Opublikowano: 26.02.2024

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - profilaktyka uzależnień, dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.


Na podstawie art. 5 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwały Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim nr LXV/578/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Lub. z dn. 09.11.2023, poz. 6319) i uchwały nr XXXV/359/22 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2024, zmienionej uchwałą nr LV/490/23 z dnia 20 stycznia 2023 r. i uchwałą nr LXVIII/601/23 z dnia 28 grudnia 2023 r., zarządza się, co następuje:

§1

  1. Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: ochrona i promocja zdrowia - profilaktyka uzależnień, dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Plik
Zarządzenie nr 17_2024 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 21 lutego 2024 r..pdf
0.39 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17_2024 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert.pdf
2.21 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17_2024 - szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert.pdf
1.19 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube