Drukuj Drukuj

Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Janów Lubelski

Opublikowano: 08.10.2020

Informujemy mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, które obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż oczyszczalni.

 1. O dofinansowanie mogą się ubiegać tylko osoby fizyczne.
 2. Dofinansowaniem objęte zostaną inwestycje zlokalizowane na obszarach dotychczas nieskanalizowanych, zlokalizowanych na terenie Gminy Janów Lubelski, za wyjątkiem tych miejscowości, gdzie rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej.
 3. Dopuszcza się przyznanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni w miejscowości skanalizowanej lub przewidywanej do skanalizowania systemem zbiorczym, w przypadku gdy podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione lub niemożliwe.
 4. Dofinansowaniu podlegają: koszty zakupu i montażu kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków do 5 m3/d.
 5. Na budowę przydomowej oczyszczalni osoba fizyczna może uzyskać dotację w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), przy czym do kosztów nie zalicza się:

  a) kosztów własnej robocizny,
  b) kosztów związanych ze sporządzeniem dokumentacji
  c) kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń,
  d) nadzoru budowlanego.

 6. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego kompletnego wniosku do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy, wg kolejności zgłoszeń.
 7. Do wniosku należy załączyć:

  a)    kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zostanie wykonana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
  b) szkic lub rysunek przedstawiający plan działki i lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na mapie zasadniczej,
  c) kopię zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robot budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 5 m3/na dobę.

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, pok. nr 21 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w w/w Regulaminie do 30 września 2023r.

Wnioski złożone po 30 września zostaną przesunięte na rok następny, o ile w budżecie Janów Lubelski będą zaplanowane środki na ten cel.  

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski pokój nr 21.

Wszelkie informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, Referat Planowania i Realizacji Inwestycji, pok. nr 21, nr tel. 15 87 24 322, e-mail: inwestycje@janowlubelski.pl

Plik
Uchwała Nr LVII 504 23 z dnia 03 03 2023r zmieniająca Uchwałę Nr XIX 183 20 z dnia 23 06 2020r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janów Lubelski.pdf
0.34 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Uchwała Nr XIX 183 20 z dnia 23 06 2020r i Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janów Lubelski.pdf
0.41 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy Janów lubelski na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - załącznik nr 1.pdf
0.2 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu gminy Janów lubelski na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - załącznik nr 1.docx
0.01 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Umowa o udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - Projekt.pdf
0.5 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Zgłoszenie przez wnioskodawcę o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - załącznik nr 2.pdf
0.35 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Zgłoszenie przez wnioskodawcę o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - załącznik nr 2.docx
0.01 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube