Drukuj print

ZOOM NATURY – promocja zrównoważonego rozwoju Ziemi Janowskiej

Kategoria: RPO WL 2007-2013
Lata trwania: 2011-2012
ZOOM NATURY – promocja zrównoważonego rozwoju Ziemi JanowskiejNazwa programu operacyjnego:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4B Marketing gospodarczy
Wartość całkowita projektu: 923 215, 59 zł
Dofinansowanie: 765 546, 58 zł (85%)
Wkład własny: 157 669, 01 zł
Lata realizacji: 2011-2012
 


Cel ogólny:
Celem ogólnym projektu jest zrównoważony rozwój Ziemi Janowskiej poprzez efektywną promocję gospodarczą gminy Janów Lubelski w zakresie rozwoju sektora turystyki.

Cele szczegółowe:

  • wykreowanie zintegrowanego produktu markowego gminy skupionego wokół tworzonej infrastruktury Parku Rekreacji ZOOM NATURY,
  • stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych oraz atrakcji turystycznych gminy Janów Lubelski w obszarze rozwoju turystyki,
  • dotarcie z ofertą promocyjną do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych rozwojem usług turystycznych na terenie gminy,
  • budowanie tożsamości lokalnej oraz integracja środowiska biznesowego na rzecz rozwoju specjalistycznych usług turystycznych w gminie,
  • wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców gminy, m.in. w branży usług turystycznych i biznesowych.

 
Opis projektu: W ramach projektu zorganizowano 2 imprezy promocyjne: Zoom Natury – Dni Janowa i Festiwal Kaszy „Gryczaki”, opracowano system identyfikacji wizualnej (logotyp, księga znaku), zaktualizowano Strategię Marki Janów Lubelski – Zoom Natury, zorganizowano pobyt touroperatorów oraz dziennikarzy, zainstalowano ekran LED w Rynku Starego Miasta, przygotowano film i spot promocyjny (z emisją w telewizji, Internecie oraz radiu), wykupiono reklamę w prasie regionalnej, wydrukowano materiały promocyjne (folder, informator turystyczny, mapę atrakcji turystycznych i wydawnictwo promujące lokalną kuchnię pt. Smaki Ziemi Janowskiej), postawiono 3 witacze (pylony wjazdowe) przy drogach krajowych oraz tablicę nad Zalewem Janowskim promującą walory turystyczne Ziemi Janowskiej, przebudowano portal miejski www.janowlubelski.pl (w wersji dwujęzycznej polskiej i angielskiej), wykonano gadżety promocyjne, banery, zakupiono balon reklamowy.

facebook youtube