Drukuj print

Zoom Natury i Kultury

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2016-2018
Zoom Natury i KulturyNazwa programu operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
Wartość całkowita projektu: 2 051 750,70 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 044 838,20 zł
Dofinansowanie:  1 738 112,47 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych)
Wkład własny: 313 638,23 zł
Lata realizacji: 2016-2018
 
Cel główny projektu:
Pobudzenie wzrostu gospodarczego poprzez ochronę i rozwój turystycznych walorów dziedzictwa natury
Cele pośrednie:
Zwiększenie dostępności lokalnego dziedzictwa naturalnego.
Poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach naturalnych.

Opis projektu:
Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby. Inwestycja zapewni właściwą obsługę mieszkańców i turystów, uporządkuje komunikację, zapewni przygotowane, ogólnodostępne miejsca wypoczynku z atrakcjami, rozwiąże problem braku urządzeń sanitarnych, wzbogaci ofertę szlaków turystycznych, dostarczy stosownej informacji, wprowadzi poczucie bezpieczeństwa, przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania infrastruktury (zastosowanie lamp hybrydowych solarno-wiatrowych), zabezpieczy teren grobli zagrożony zniszczeniem poszerzy dostępność urządzeń turystycznych marginalizowanej grupie osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu:

 • wykonano doszczelnienie grobli obwodowych zbiornika wodnego Zalew w Janowie Lubelskim
 • wybudowano ciągi pieszo-rowerowe wraz z elementami małej infrastruktury dookoła Zalewu  Janowskiego oraz przy plaży (ławki, kosze, stojaki na rowery)
 • zakupiono elementy małej architektury - kosze do segregacji (10 szt.), kosze parkowe (60 szt.) i ławki parkowe
 • wykonano ścieżkę pieszą wokół plaży
 • postawiono toalety publiczne
 • zamontowano drogowskazy, pulpity edukacyjne, plansze z mapą
 • wykonano ścieżkę dendrologiczną w Parku Miejskim
 • wykonano aplikację mobilną na telefony (z atrakcjami Ziemi Janowskiej, Parku Rekreacji ZOOM NATURY, ścieżkami rowerowymi)
 • przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną projektu:
  - organizacja uroczystego otwarcia nowych punktów szlaku turystycznego, z prezentacją aplikacji na urządzenia mobilne z przewodnikiem multimedialnym  i pozycjonowaniem GPS obiektów dziedzictwa naturalnego Gminy Janów Lubelski (ścieżki dendrologicznej w Parku Miejskim i przewodnika wirtualnego po atrakcyjnych turystycznie miejscach dziedzictwa naturalnego i kulturowego) oraz samego projektu „Zoom Natury i Kultury”;
  - wydruk 100 szt. plakatów promujących w/w aplikację i rozwieszenie ich na terenie gminy Janów Lubelski;
  - wydruk 1000 szt. naklejek zawierających QR code, promujących w/w aplikację;
  - wydruk 10 000 szt. ulotek promujących w/w aplikację;
  - promocja w/w aplikacji na imprezie promocyjnej Zoom Natury-Dni Janowa;
  - wykonanie zdjęć z ziemi i z lotu ptaka (za pomocą drona) promujących teren realizacji projektu „Zoom Natury i Kultury”.
facebook youtube