Drukuj print

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2019-2021

 

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich
Wartość całkowita projektu brutto: 16 114 669,56 zł
Dofinansowanie: z UE 85 % wydatków kwalifikowalnych netto, z Budżetu Państwa 10% wydatków kwalifikowalnych netto

Realizacja: 2019-2021

 

Cel projektu:

Zmniejszenie skali problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych na obszarze rewitalizacji, poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie zagrożeń komunikacyjnych oraz wzrost jakości terenów publicznych.

 

Opis:

Zadanie 1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego - Rynek obejmuje:

 • rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu Rynku,
 • wykonanie infrastruktury technicznej, 
 • budowę nowego budynku dworca autobusowego parterowego, podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 159,76m2 wraz z zadaszeniem poczekalni oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, gazową pompą ciepła i systemem monitoringu oraz wyposażeniem,
 • przebudowę nawierzchni placu Rynku o powierzchni 7450,34m2, obejmującą
 • przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną i przejściem dla pieszych w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 74 (skrzyżowanie z ulicą Rynek) oraz przebudowę chodników w ciągu drogi krajowej o powierzchni 1 351,50 m2,
 • wykonanie małej architektury (dotyczy płyty Rynku),
 • remont i przebudowę istniejącej fontanny „Zdrojów Rzemiosł”,  
 • wykonanie uzupełnień zieleni istniejącej.

Zadanie 2 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku Gimnazjum w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 25 na potrzeby przedszkola (segment C) obejmuje:

1. przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego:

 • I piętro: przebudowę sal zajęciowych z przylegającymi łazienkami, pomieszczenia gospodarczego wraz z rozdzielnią posiłków do obsługi sal przedszkolnych, pomieszczenia pomocniczego na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć,
 • parter: przebudowę zaplecza socjalno - sanitarnego dla pracowników, pomieszczeń administracyjnych,
 • piwnica: przebudowę zespołu szatniowego, pomieszczenia wózkowni, wyposażenie pomieszczeń wraz z osłonami grzejnikowymi,

2. budowę klatki schodowej z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie kondygnacje,

3. przebudowę układu komunikacyjnego i dostosowanie do wymagań p.poż.,

4. przebudowę wewnętrznych instalacji: wodociągowej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacyjnej, hydrantowej, wentylacji, elektrycznej, LED-owe oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne (część źródeł światła będzie zamontowana w ramach projektu termomodemizacji obiektu wg oznaczeń w projekcie), 

5. wykonanie elewacji tylko w zakresie klatki schodowej z windą (pozostała elewacja została wykonana w ramach projektu termomodemizacji),

6. montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej, rolet p.poż.,

7. budowę układu komunikacyjnego oraz wykonanie dwóch wjazdów (wjazd/zjazd) publicznych z drogi gminnej ul. Ogrodowej,

8. budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury,

9. Roboty dodatkowe ze środków Gminy Janów Lubelski obejmujące:  

 • poziom piwnicy: skucie posadzki, wykonanie nowej posadzić, wykonanie tynków wewnętrznych wraz ze szpachlowaniem,
 • poziom parteru: szpachlowanie ścian,
 • poziom piętra: skucie posadzki, wykonanie nowej posadzki, wykonanie okładzin ścian z płyt GK wraz ze szpachlowaniem.
 • dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż. poprzez wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • przebudowę instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i hydrantowej

Wartość zadania brutto: 2 641 713,46 zł

Termin realizacji zadania: 2019-2020

 

Zadanie uzupełniające: Adaptacja  budynku Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 25 na potrzeby szkoły podstawowej - Etap I — segment C parter

Wartość zadania: 409 580,85 zł (środki Gminy Janów Lubelski)

Termin realizacji: 2019-2020

Opis projektu:

 • przebudowa łazienek,
 • wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., hydrantowa, wentylacja),
 • wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia (część źródeł światła będzie zamontowana w ramach projektu termomodemizacji wg oznaczeń w projekcie),
 • montaż i wymiana stolarki drzwiowej,
 • remont korytarza,
 • malowanie sal lekcyjnych wraz z uzupełnieniem tynków
 
facebook youtube