Drukuj print

Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2019-2021
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego

Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich

 

Dofinansowanie: z UE 85 % wydatków kwalifikowalnych netto, z Budżetu Państwa 10% wydatków kwalifikowalnych netto

 

Wartość projektu brutto (wraz z robotami dodatkowymi): 16 502 126,08 zł

 

Realizacja: 2019-2022

 

Cel projektu: Zmniejszenie skali problemów społecznych, gospodarczych i kulturalnych na obszarze rewitalizacji, poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie zagrożeń komunikacyjnych oraz wzrost jakości terenów publicznych.

 

Opis:


Zadanie 1 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego - Rynek obejmuje:

1)    rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z projektowanym   zagospodarowaniem terenu Rynku, a w szczególności:

a) rozbiórkę budynku gastronomicznego parterowego o powierzchni zabudowy,
b) rozbiórkę budynku dworca autobusowego, parterowego o powierzchni zabudowy,
c) rozbiórkę zadaszenia dworca na konstrukcji stalowej o powierzchni,
d) rozbiórkę budynku toalet publicznych z jedną kondygnacją podziemną o powierzchni zabudowy,
e) rozbiórkę nawierzchni utwardzonych (kostka, asfalt, beton)
f) rozbiórkę innych obiektów takich jak: komory żelbetowe, wolnostojące kioski usługowe, murki,  schody, pompa ze studnią, ogrodzenie stalowe

2) wykonanie infrastruktury technicznej, w tym:

a) przebudowy wodociągu,
b) budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym,
c) budowy podziemnej instalacji nawadniania donic,
d) przebudowy oświetlenia ulic i placów,
e) przebudowy sieci elektrycznych,
f) przebudowy kanalizacji teletechnicznej,
g) budowy systemu monitoringu CCTV na terenie zewnętrznym,

3) budowę nowego budynku dworca autobusowego parterowego, podpiwniczonego o powierzchni użytkowej 159,76m2 wraz z zadaszeniem poczekalni oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, gazową pompą ciepła i systemem monitoringu oraz wyposażeniem,
4) przebudowę nawierzchni placu Rynku, obejmującą:

a) aleje obwodowe,
b) schody terenowe,
c) układ komunikacyjny drogowy (ulice: Wesoła, Sukiennicza, Rynek),
d) ciągi pieszo-jezdne,
e) miejsca parkingowe,

5) przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną i przejściem dla pieszych w obrębie pasa drogowego drogi krajowej nr 74 (skrzyżowanie z ulicą Rynek) oraz przebudowę chodników w ciągu drogi krajowej,
6) wykonanie małej architektury (dotyczy płyty Rynku):

a) ogrodzenia pompy ciepła i pojemników do składowania odpadów,
b) wykonanie wolnostojących ławek z oparciem, z obudową z drewnianych desek oraz betonowymi słupkami,
c) wykonanie donic na zieleń dekoracyjną wraz z system zraszania oraz ławkami wyposażonymi w oświetlenie LED z zasilaniem,
d) kramów przenośnych drewnianych,
e) ławek z oparciem przekształcalnych w lady kramów handlowych,
f) koszy betonowych z daszkami,
g) metalowych stojaków na rowery,
h) koszy na psie odchody,
i) budowę fontanny posadzkowej z układem dysz w nawierzchni placu centralnego (główna płyta Rynku), z efektami iluminacyjnymi i akustycznymi w kształcie krzyża wraz ze sterowaniem z przyłączem wodociągowym i elektrycznym oraz odwodnieniem liniowym szczelinowym,

7) remont i przebudowę istniejącej fontanny „Zdrojów Rzemiosł”  
8) wykonanie uzupełnień zieleni istniejącej, w tym:

a) szpalerów w istniejących gatunkach drzew,
b) wymianę drzew alejowych wzdłuż ul. Zamoyskiego,
c) montaż krat żeliwnych pod drzewa,
d) uzupełnienie żywopłotów oraz wprowadzenie nowych kompozycji zieleni niskiej (z krzewów i bylin) w donicach na placu centralnym.

 

Całkowita wartość zadania brutto: 10 558 705,22 zł (z tym środki z RFIL – 4 014 331,74 zł):
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 5 366 529,89 zł
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa: 631 056,16 zł
Środki własne Gminy Janów Lubelski: 546 787,43 zł
Termin realizacji zadania: 2019-2022

 

9) roboty dodatkowe w ramach zadania, obejmujące:

a) pogrubienie płyty fundamentowej o 10 cm,
b) wykonanie hydroizolacji (pionowej i poziomej) kondygnacji podziemnej,

 

Wartość robót dodatkowych brutto: 90 776,47 zł
Termin realizacji zadania: 2020Zadanie nr 2 Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego – Misztalec, obejmuje:
1) budowę alejek, mostków i schodów, w tym:

 • budowę alejek z kostki brukowej gr. 6 cm,
 • remont istniejących schodów nr 1 i nr 2 (na skarpie),
 • obłożenie istniejącego murka od paliczków schodów,
 • wykonanie schodów nr 3 (od ul. Wojska Polskiego) z kostki betonowej gr. 8 cm,
 • montaż barier ochronnych przy istniejących schodach nr 1i 2 oraz nowych schodach nr 3,
 • remont przepustów imitujących mostki oraz przepustów tradycyjnych,
 • remont murka u podnóża skarpy oraz montaż ławek drewnianych na górnej części murka.

2) budowę sieci elektroenergetycznej oświetlenia oraz sieci monitoringu terenu parku, w tym:

 • budowę rozdzielnic zasilających i oświetleniowych,
 • budowę linii kablowych nN 0,4 kV oświetlenia oraz linii kablowych monitoringu terenu zewnętrznego,
 • montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi i kamerami,                              
 • budowę szafki monitoringu SM oraz studni kablowych.

3) zagospodarowanie terenu oraz remont zbiornika wodnego, w tym:

 • roboty przygotowawcze,
 • odmulanie dna zbiornika wodnego,
 • odmulanie cieków o szerokości dna do 0,8 m,
 • wykonanie mat wegetacyjnych kokosowych z obsadzaniem roślinnością oraz faszyny wegetacyjnej z włókien kokosowych z obsadzeniem roślinnością,
 • dojścia do zbiornika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
 • schody skarpowe (terenowe) żelbetowe obłożone granitem promieniowanym (3 szt.) z wykonaniem siedzisk z deski kompozytowej,
 • zieleń: sadzenie drzew i krzewów, obsadzenie kwietników bylinami, obsadzeni roślinami wodnymi bezpośrednio na dnie zbiornika, wykonanie trawników parkowych oraz koszy wraz z montażem,
 • zakup i montaż fontanny pływającej,
 • instalowanie urządzeń oświetlenia,
 • dostawa i montaż  ławek parkowych, pojedynczych koszy na śmieci oraz  kosza na odpady segregowane.

Całkowita wartość zadania brutto: 1 932 036,40 zł ( w tym środki z RFIL - 437 064,62 zł):
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 336 171,77 zł
Dofinansowanie ze środków budżety Państwa: 157 196,65 zł
Środki własne Gminy Janów Lubelski: 1 603,36 zł
Termin realizacji zadania: 2021-2022

 

4) roboty dodatkowe w ramach zadania, w tym:

 • zakup i montaż kręgu betonowego Ø 3000 w zbiorniku wodnym dla potrzeb pływającej fontanny,
 • wyłożenie skarp zbiornika wodnego kruszywem o śr. grubości 10 cm,
 • umocnienie podłoża schodów terenowych do zbiornika wodnego kamieniem,
 • prace ziemne wraz z wywozem urobku z demontażu krawężników betonowych,
 • czyszczenie i profilowanie dna i skarp rowów odprowadzających wodę,
 • odmulanie dna zbiornika z namułu na dodatkowej głębokości 20 cm,
 • rozbiórka betonowych schodów terenowych od ulicy Wojska Polskiego,
 • wykonanie dodatkowych nasadzeń roślin zielonych,
 • mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża wokół zbiornika wodnego

Wartość robót uzupełniających/dodatkowych brutto: 137 996,71 zł ( ze środków RFIL)
Termin realizacji zadania: 2021-2022


Zadanie 3 Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Janowa Lubelskiego polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku Gimnazjum w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 25 na potrzeby przedszkola (segment C) obejmuje:
1) przebudowę wewnętrznego układu funkcjonalnego:

 • I piętro: przebudowę sal zajęciowych z przylegającymi łazienkami, pomieszczenia gospodarczego wraz z rozdzielnią posiłków do obsługi sal przedszkolnych, pomieszczenia pomocniczego na potrzeby prowadzenia indywidualnych zajęć,
 • parter: przebudowę zaplecza socjalno - sanitarnego dla pracowników, pomieszczeń administracyjnych,
 • piwnica: przebudowę zespołu szatniowego, pomieszczenia wózkowni, wyposażenie pomieszczeń wraz z osłonami grzejnikowymi,

2) budowę klatki schodowej z dźwigiem osobowym obsługującym wszystkie kondygnacje,
3) przebudowę układu komunikacyjnego i dostosowanie do wymagań p.poż.,
4) przebudowę wewnętrznych instalacji: wodociągowej, c.w.u., cyrkulacji, kanalizacyjnej, hydrantowej, wentylacji, elektrycznej, LED-owe oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne (część źródeł światła będzie zamontowana w ramach projektu termomodemizacji obiektu wg oznaczeń w projekcie),
5) wykonanie elewacji tylko w zakresie klatki schodowej z windą (pozostała elewacja została wykonana w ramach projektu termomodemizacji),
6) montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej, rolet p.poż.,
7) budowę układu komunikacyjnego oraz wykonanie dwóch wjazdów (wjazd/zjazd)    publicznych z drogi gminnej ul. Ogrodowej,
8) budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury,
9) Roboty dodatkowe ze środków Gminy Janów Lubelski obejmujące:  

 • poziom piwnicy: skucie posadzki, wykonanie nowej posadzić, wykonanie tynków wewnętrznych wraz ze szpachlowaniem,
 • poziom parteru: szpachlowanie ścian,
 • poziom piętra: skucie posadzki, wykonanie nowej posadzki, wykonanie okładzin ścian z płyt GK wraz ze szpachlowaniem.
 • dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż. poprzez wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • przebudowę instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i hydrantowej.

Całkowita wartość zadania brutto: 2 209 210,81 zł (w tym środki z PFRON – 18 086,54 zł):
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 529 036,98 zł
Dofinansowanie ze środków budżety Państwa: 179 886,66 zł
Środki własne Gminy Janów Lubelski: 902 410,24 zł
Termin realizacji zadania: 2019-2020

 

9)  Roboty dodatkowe w ramach zadania ze środków Gminy Janów Lubelski obejmujące:  

 • poziom piwnicy: skucie posadzki, wykonanie nowej posadzić, wykonanie tynków wewnętrznych wraz ze szpachlowaniem,
 • poziom parteru: szpachlowanie ścian,
 • poziom piętra: skucie posadzki, wykonanie nowej posadzki, wykonanie okładzin ścian z płyt GK wraz ze szpachlowaniem.
 • dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż. poprzez wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • przebudowę instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i hydrantowej

Wartość zadania uzupełniającego: 464 245,82 zł (w tym środki z PFRON – 44 036,21 zł))
Termin realizacji: 2020

Zadanie uzupełniające: Adaptacja  budynku Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 25 na potrzeby szkoły podstawowej - Etap I — segment C parter

Wartość zadania uzupełniającego: 409 580,85 zł (w tym środki z PFRON – 132 078,48 zł))
Termin realizacji: 2019-2020

Opis projektu:

 • przebudowa łazienek,
 • wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., hydrantowa, wentylacja),
 • wykonanie instalacji elektrycznych i oświetlenia (część źródeł światła będzie zamontowana w ramach projektu termomodemizacji wg oznaczeń w projekcie),
 • montaż i wymiana stolarki drzwiowej,
 • remont korytarza,
 • malowanie sal lekcyjnych wraz z uzupełnieniem tynków

Zadanie nr 4 Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Janowa Lubelskiego – Parking ul. Świerdzowa, obejmuje:
1) roboty rozbiórkowe istniejących obiektów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu parkingu,
2) budowa nowej infrastruktury technicznych:

 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego,
 • budowa linii kablowej nN oświetlenia,  
 • budowa kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wraz z szafa GPD,

3) budowa parkingu ogólnodostępnego, w tym:

 • wykonanie jezdni manewrowej oraz miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
 • wykonanie dwóch zjazdów publicznych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm,
 • wykonanie dojść do parkingu z kostki brukowej betonowej o gr. 6
 • wykonanie oznakowanie terenu parkingu,

4) wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej - drzew i krzewów.

 

Całkowita wartość zadania brutto: 1 097 973,95 zł (w tym ze środków RFIL - 320 079,27 zł):
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 693 568,90 zł
Dofinansowanie ze środków budżety Państwa: 81 596,29 zł
Środki własne Gminy Janów Lubelski: 2 729,49 zł
Termin realizacji zadania: 2021-2022

 

6) roboty dodatkowe obejmujące wymianę przyłącza wodociągowego w zakresie demontażu starego rurociągu z azbestu i wykonanie nowego z rur PE fi 80 pod droga wyjazdową z parkingu do ulicy Świerdzowej

 

Wartość robót dodatkowych brutto: 11 180,70 zł ( ze środków RFIL)
Termin realizacji zadania: 2021-2022

facebook youtube