Drukuj print

Przebudowa ul. Wiejskiej drogi gminnej wewnętrznej od ul. Jana Pawła II w km 0+000 do km 0+192,2

Kategoria: Fundusz Dróg Samorządowych
Lata trwania: 2019-2020
Przebudowa ul. Wiejskiej drogi gminnej wewnętrznej od ul. Jana Pawła II w km 0+000 do km 0+192,2

Nazwa programu: Fundusz Dróg Samorządowych
Wartość całkowita projektu: 274 616,44 zł  
Dofinansowanie: 164 769,00 zł (60 %)
Wkład własny: 109 847,44
Realizacja w latach: 2019-2020

 

Cel projektu:
Znaczna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym m. in. poprzez uporządkowanie oznakowania drogowego. 
Poprawa dostępności przejazdu mieszkańców sąsiednich bloków oraz klientów do ośrodków gospodarczych i do usług publicznych.

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (ul. Wiejskiej) w Janowie Lubelskim. Ulica zapewnia  dostęp mieszkańcom bloków do sieci dóg publicznych przez istniejące skrzyżowanie z ul. Jana Pawła II. Rozpoczyna się na granicy działki drogowej (ul. Jana Pawła II), gdzie zlokalizowano początek opracowania, a kończy wewnątrz osiedla wzdłóż miejsc parkingowych. Całkowita długość inwestycji wynosi 192,2 m. Na końcu ulicy zlokalizowane są miejsca postojowe. Przedmiotowa droga zaliczona jest do klasy techniczno - użytkowej D (dojazdowa) z ruchem KR2. Planowana droga do przebudowy posiada nawierzchnię jedniojezdniową dwupasową o szerokości zasadniczej 6,0 m - 5,6 m,  zamknięta krawężnikami betonowymi, posiadająca spadek daszkowy  wynoszący od 2 do 1% oraz pobocza nieutwardzone, trawiaste o szerokosci około 1,2 m. Odwodnienie powierzchniowe dzięki naturalnemu ukształtowaniu terenu. Dojazd do miejsca inwestycji zapewniony jest bezpośrednio z drogi powiatowej ul. Jana Pawła II. Obecnie pod nawierzchnią przedmiotowej drogi wewnętrznej biegnie sieć kanalizacji sanitarnej, oraz miejscami krzyżuje się z sieciami energetycznymi, teletechnicznymi oraz wodnymi. Wzdłóż ulicy po prawej stronie od ul. Jana Pawła II biegnie ciąg pieszy odsunięty od krawędzi jezdni o około 150 cm. Między chodnikiem a ulicą znajduje się szpaler drzew oraz oświetlenie uliczne. Projektowana przebudowa drogi gminnej wewnętrznej przewiduje wzmocnienie  istniejacej konstrukcji nawierzchni dwoma warstwami asfaltu, o grubości 4 cm warstwa profilujaca i 4 cm warstwa ścieralna. Szerokość nawierzchi drogi wyniesie 6,0 m w swietle krawężników i zostanie obramowana nowymi krawężnikami drogowymi o wymiarach 15x30 cm. Istniejące obramowanie w całosci przeznaczone jest do rozbiórki. W miejscach istniejących zjazdów  projektuje się wykonanie zagłębienia krawężnika do wysokości 6 cm od nowo projektowanej nawierzchni. Istniejące miejsca postojowe zostaną uporządkowane i oddzielone od ulicy krawężnikami betonowwymi ułożonymi na leżąco. Projektuje się wykonanie podbudowy istniejącego parkingu i  wydzielenie miejsc postojowych o szerokosci od 2,5 m do 3,6 m (miejsca dla osób niepełnosprawnych). Cały parking, podobnie jak dotychczas, zostanie obramowany nowymi krawężnikami betonowymi. Nawierzchni parkingu zostanie wykonana z kostki betonowej gr. 8 cm. Korekcie ulegną łuki poziome. Nie projektuje sie wykonania przebudowy skrzyżowania, ze wzgledu na to, że jest ono w dobrym stanie technicznym. Istniejące pobocza zostaną dostosowane do  projektowanej niwelety ulicy i wykonane jako gruntowe. Po przebudowie droga zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych.

facebook youtube