Drukuj print

Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego

Kategoria: RPO WL 2014-2020
Lata trwania: 2018-2020
Przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego


Nazwa programu operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XIII Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych
Wartość całkowita projektu: 1 766 829,00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 1 548 550,00 zł

Dofinansowanie: 1 316 267,46 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych)
Wkład własny: 450 561,54
Realizacja: 2018-2020

 

Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie gminy Janów Lubelski. Usługi objęte projektem dotyczą zapewnienia mieszkań socjalnych oraz mieszkania chronionego. 

Opis projektu:

Realizacja projektu polegała na adaptacji dwukondygnacyjnego budynku po byłym PKS (powierzchnia użytkowa 381,87 m2) na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych oraz mieszkania chronionego. W wyniku inwestycji powstało 10 mieszkań, w tym 9 socjalnych i 1 mieszkanie chronione. Wraz z modernizacją budynku wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz odcinek kanalizacji tłocznej. Dostawa wody jest realizowana z istniejącej sieci wodociągowej. Zasilanie elektroenergetyczne z nowoprojektowanego przyłącza kablowego nn. Zastosowano nowoczesne technologie informacyjne (sieć komputerowa umożliwiająca podłączenie również sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego) oraz wykonano monitoring wizyjny podłączony do sieci miejskiej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów i użytkowników.

facebook youtube