Drukuj print

Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc

Kategoria: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Lata trwania: 2015
Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc

Nazwa programu operacyjnego: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego  w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Edycja 2015 rok. Program osłonowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Wartość całkowita projektu: 75 000,00 zł
Dofinansowanie: 60 000,00 zł (80%)
Wkład własny: 15 000,00 zł
Lata realizacji: 2015

 

Cel projektu:

Zintensyfikowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Działania projektowe ukierunkowane były na diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie z punktu widzenia dzieci   i młodzieży jako potencjalnych ofiar tego typu zachowań oraz podjęcie szeregu działań edukacyjnych, informacyjnych i korekcyjnych.

 

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami działań były dzieci i młodzież z janowskiej szkoły podstawowej (klasy IV - VI) i gimnazjum oraz uczestnicy Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Janowie Lubelskim. 

 
Działania w projekcie: 

  1. Przeprowadzenie badań ankietowych wśród dzieci i młodzieży, celem rozpoznania poziomu wiedzy na temat przemocy w rodzinie oraz ewentualnych przypadków stosowania tego typu zachowań w środowiskach, w których funkcjonują.
  2. Opracowanie i dystrybucja folderów informujących o zjawisku przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy w tym zakresie.
  3. Zorganizowanie i przeprowadzenie wakacyjnego obozu profilaktyczno-integracyjnego dla 20 uczestników projektu, w tym  uczestników ośrodka kuratorskiego, podopiecznych kuratorów rodzinnych oraz dzieci z rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty z terenu Gminy Janów Lubelskiego.
  4. Organizacja zajęć teatralnych dla chętnych uczniów objętych działaniami projektowymi.
  5. Organizacja spotkań informacyjnych dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum mające na celu wypracowanie prawidłowego wzorca funkcjonowania rodziny.
  6. Zorganizowanie konkursu ogólnoszkolnego plastycznego pod hasłem „Moja rodzina przemocy mówi NIE”.
  7. Organizacja zajęć sportowych dla uczniów  z publicznej szkoły podstawowej w Janowie Lubelskim.
  8. Utworzenie i przygotowanie w Publicznym Gimnazjum w Janowie Lubelskim grupy Liderów Młodzieżowych, promujących budowanie relacji bez przemocy między rówieśnikami oraz między młodzieżą a ich rodzicami.
  9. Organizacja specjalistycznego poradnictwa dla rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową.
  10. Podsumowanie projektu - happening adresowany do społeczności szkolnej i lokalnej pod hasłem „Rodzina bez przemocy”, w ramach którego zaprezentowane zostaną osiągnięte rezultaty projektu i wskazane kierunki dalszej pracy, a grupy teatralne zaprezentują program artystyczny o tematyce antyprzemocowej.

 

facebook youtube