Drukuj print

Budowanie partnerstwa na rzecz zmiany społeczno-gospodarczej gminy Janów Lubelski poprzez opracowanie partycypacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Kategoria: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
Lata trwania: 2016-2017
Budowanie partnerstwa na rzecz zmiany społeczno-gospodarczej gminy Janów Lubelski poprzez opracowanie partycypacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Nazwa programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 174 500,00 zł
Dofinansowanie: 157 050,00 zł (90%)
Wkład własny: 17 450,00 zł ( 10%)
Lata realizacji: 2016 – 2017
 
Cel ogólny: 

Wsparcie gminy w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 poprzez pomoc
w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów
i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji,
z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań poszczególnych gmin.
 

Cele szczegółowe:

  1. Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
  2. Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Opis projektu: 

Projekt dotyczył opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR), który jest  jednym z ważniejszych dokumentów strategicznych gminy na lata 2016-2022. W ramach LPR zostały wypracowane plany i zamierzenia dotyczące zrewitalizowania i zagospodarowania konkretnych obszarów Gminy pod kątem uwzględnienia potrzeb jej mieszkańców. W tym celu została opracowana ankieta na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni gminnych oraz oczekiwanych działań mających na celu ich ożywienie społeczno – gospodarcze. Opracowanie LPR pozwoliło określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Janowa Lubelskiego. Wskazany  obszar rewitalizacyjny nie mógł obejmować więcej niż 20% powierzchni gminy, w tym nie mogło go zamieszkiwać nie więcej niż 35% mieszkańców.  Po wielu analizach stwierdzono, iż aspektem wiodącym w rewitalizacji powinna być kwestia rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, zamieszkującej obszar kryzysowy, a inwestycje (remonty, modernizacja infrastruktury itp.), mają być środkami prowadzącymi do tego celu. Rewitalizacja nie ma polegać tylko na odbudowie dróg i ulic, ale też na takich działaniach społecznych, które trwale  poprawią jakość życia. W ramach realizacja projektu został opracowany LPR – dokument strategiczny będący narzędziem kompleksowej zmiany społeczno-gospodarczo-przestrzennej zdegradowanych obszarów gminy Janów Lubelski.

facebook youtube