Utworzono biuro Ekspozytury Śledczej przy Komendzie Policji w Janowie.