Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminy Janów Lubelski w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018