aktualności   informacje   autorzy projektu
OGŁOSZENIE

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., 1235.) oraz Uchwały nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 24 lutego 2012 r. w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami

Burmistrz Janowa Lubelskiego

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Janów Lubelski

W dniach 27.07.2015-18.08.2015 roku odbywają się konsultacje społeczne z zakresu projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Janów Lubelski – dokumentu, który systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Janowie Lubelskim.

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Konsultacje - PGN” lub wysłać na adres e-mail: pgn@janowlubelski.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje - PGN”).

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 27 lipca 2015 r. do 18 sierpnia 2015 r.
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Janowa Lubelskiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://www.janowlubelski.pl/.

Pliki do pobrania:
Formularz zgłaszania uwag (docx)
Formularz zgłaszania uwag (pdf)
Ogłoszenie o konsultacjach PGN (pdf)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Janów Lubelski (pdf)
Protokół sporządzony w dniu 18 sierpnia 2015 r. z konsultacji społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Janów Lubelski (pdf)


AKTUALNOŚCI

Gmina Janów Lubelski prowadzi prace nad przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej, któryjest strategicznym dokumentem, warunkującym ubieganie się o środki z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” samorząd gminy Janów Lubelski złożył wniosek o dofinansowanie przygotowania niniejszego opracowania i uzyskał bezzwrotną dotację w wysokości 85% kosztów realizacji projektu (wartość projektu: 64 575,00 zł, wartość dofinansowania: 54 888,75 zł). Podczas procedury wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniono wykonawcę Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Janów Lubelski - firmę EuroCompass Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.