Pogoda w Janowie

środa, 14 listopad 2018, Imieniny: Rogera, Serafina, Agaty

ks. dr prof. hab. Marian Rusecki

KS. DR PROF. HAB. MARIAN RUSECKI
Honorowy Obywatel Janowa Lubelskiego

Na wniosek Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim Rada Miejska w dniu 13 lipca 2010 r. na XLVII sesji Rady Miejskiej nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Janów Lubelski ks. Profesorowi Marianowi Ruseckiemu.

Ksiądz Profesor Marian Rusecki urodził się 22 marca 1942 r. w Janowie Lubelskim, w rodzinie robotniczej. Ojciec, Jan, był murarzem; matka, zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci, których oprócz Mariana było jeszcze troje. W rodzinie przywiązywano dużą wagę do praktycznego wymiaru życia, co znajdowało wyraz przędę wszystkim w pracowitości. Żywe były też tradycje religijne i patriotyczne. Od drugiej klasy szkoły podstawowej Marian Rusecki był ministrantem. Już w trakcie nauki szkolnej, zwłaszcza w liceum zauważył, że nauka była zideologizowana i nie zawsze służyła obiektywnemu poznaniu rzeczywistości. Prawdę tę widział w nauce Kościoła, która jest niezmienna i niezależna od wiatrów historii.

Duży wpływ na kształtowanie się osobowości i poglądów ks. Ruseckiego miało środowisko, w którym przebywał, głównie rodziny wielu jego kolegów, dzięki którym poznawał historyczną prawdę o Polsce, np. o czasach Józefa Piłsudskiego. Za wzorce osobowościowe tego okresu uważał przede wszystkim nauczycieli. Czas szkoły średniej, oprócz dużego zainteresowania przedmiotami ścisłymi, wypełniały też zajęcia sportowe. Ks. Rusecki był niegdyś piłkarzem - w okresie licealnym występował w pierwszej drużynie Janowianki (potem jeszcze nawet w AZS KUL, już w czasie studiów doktoranckich, zdobywając wraz z tym zespołem pierwsze miejsce na uniwersjadzie lubelskiej w 1967 r.); grał zawsze w ataku lub jako lewoskrzydłowy pomocnik.

Po uzyskaniu świadectwa maturalnego Marian Rusecki wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Nie bez znaczenia dla powołania profesora były kontakty z ówczesnymi janowskimi duszpasterzami: proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela ks. Franciszkiem Trochonowiczem oraz duszpasterzami szkolnymi: ks. Edwardem Pohoreckim, i ks. Józefem Bazylakiem, piętnującymi system komunistyczny. Święcenia kapłańskie przyjął w 1966 r. i skierowany został do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii Garbów. Oprócz pełnienia obowiązków kapłańskich, katechizował młodzież szkolną i pracującą, prowadząc dla niej katechezy i spotkania w godzinach wieczornych. W 1967 r. został skierowany na specjalistyczne, licencjacko-doktoranckie studia z zakresu teologii fundamentalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po ich ukończeniu w 1970 r. pracował w parafii św. Pawła w Lublinie. Także tu dał się poznać jako dobry katecheta. W Technikum Przemysłu Spożywczego frekwencja na jego lekcjach sięgała 90%, co było wówczas czymś wyjątkowym.

W 1974 r., już jako wikariusz parafialny, ks. Rusecki uzyskał doktorat z teologii fundamentalnej. W tym samym roku został zaangażowany w KUL na stanowisku asystenta, następnie kolejno starszego asystenta i adiunkta. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a dwa lata później objął stanowisko docenta. W 1991 r. otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego i tytuł naukowy profesora, wreszcie w 1994 r.- stanowisko profesora zwyczajnego.

Po habilitacji w życiu ks. Ruseckiego rozpoczął się okres bardzo twórczy. Mógł rozwijać własne zainteresowania, proponować autorskie koncepcje naukowe, co zaowocowało wieloma nowatorskimi rozwiązaniami nie tylko w zakresie teologii fundamentalnej, ale także religiologii i znalazło wyraz w wielu publikacjach książkowych. Dobry kontakt ze studentami sprawiał, że poszerzało się grono jego seminarzystów, czego plonem jest dorobek dydaktyczny. Wykształcił i promował ponad 150 magistrów i 40 doktorów.

Trudno zliczyć wszystkie naukowe osiągnięcia ks. Ruseckiego - publikacje, prowadzone prace dyplomowe i naukowe, piastowane funkcje i zajmowane stanowiska, a także zdobyte nagrody i wyróżnienia: w roku 1976 był stypendystą Institut Catholiąue w Paryżu, a w 1983 i 1989 -Katolickiego Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve. Był prodziekanem Wydziału Teologii KUL w latach 1986-89 i 1992-95 i jego zasługą jest przeprowadzona w latach 1995-96 gruntowna reforma studiów. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił i pełni nadal wiele ważnych funkcji, m.in. w latach 1990-96 był członkiem Redakcji Naczelnej Encyklopedii Katolickiej i kierownikiem działu „Teologia fundamentalna". Jest członkiem rzeczywistym Towarzystwa Naukowego KUL i przewodniczącym Wydziału Teologii tego Towarzystwa. Ponadto ks. Rusecki to wieloletni dyrektor Instytutu Teologii Fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL, przewodniczący Kolegium Redakcyjnego „Roczników Teologiczno-Kanonicznych" a następnie „Roczników Teologicznych". Od 1989 r. przewodniczył Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Sekcja została w 2005 r. przekształcona (z inicjatywy ks. Ruseckiego) w Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce (liczące dziś ok. 90 członków), którego jest on przewodniczącym. Do jego osiągnięć należy też włączenie teologii do grona dyscyplin naukowych zrzeszonych w Polskiej Akademii Nauk, co znalazło swój finał w utworzeniu w 2003 r. Komitetu Nauk Teologicznych przy Polskiej Akademii Nauk. 

Wybitnym i zaszczytnym osiągnięciem jest też powołanie go przez papieża Jana Pawła II na członka korespondenta Papieskiej Akademii Teologicznej w Watykanie (zrzeszającej tylko 62 uczonych z całego świata). W 2007 r. ks. Rusecki został wybrany na członka Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego.

Ks. Marian Rusecki prowadził też systematyczne wykłady z teologii fundamentalnej na Słowacji i Ukrainie. Naukowe dokonania ks. Ruseckiego zostały uhonorowane wieloma nagrodami. Najważniejsze z nich to: pięciokrotnie przyznawana nagroda Rektora KUL: za rozprawę habilitacyjną (1984), za zorganizowanie (wraz z zespołem współpracowników z Instytutu Teologii Fundamentalnej) II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej na temat Chrześcijaństwo jutra (KUL, 18-21 IX 2001), za książkę Kościół w czasach Jana Pawła II (wraz z J. Mastejem i K. Kaucha) oraz za inne ważniejsze publikacje; nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę Cud w myśli chrześcijańskiej (1995); nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka (2000); przyznawana przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe Lubelska Nagroda Naukowa (Premium Scientiarum Lublinense) za Leksykon Teologii Fundamentalnej (wraz z zespołem redakcyjnym, w 2002 r. Dwa lata później przez Prezydenta RP został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; w 2008 roku uzyskał II Nagrodę Ministra Edukacji Naukowej za książkę Traktat o cudzie.

Był uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych kongresów, sympozjów i zjazdów teologów, podczas których wygłosił dziesiątki referatów. Równie pokaźna zebrałaby się liczba wywiadów udzielonych dla prasy, radia i telewizji. Mimo zaangażowania w sprawy naukowe i organizacyjne, nie stroni też od duszpasterstwa. Z jego inicjatywy powstało Duszpasterstwo Pracowników Nauki Miasta Lublina, którego koordynatorem był w latach 1998-99. Nadal służy pomocą duszpasterzom i wiernym parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie.

Ksiądz Rusecki opublikował 15 książek autorskich, w tym wielce znaczące trzy traktaty: Traktat o cudzie, Traktat o religii i Traktat o Objawieniu. Pod jego redakcją powstało 18 książek zbiorowych. Opublikował ponad 260 artykułów naukowych, 160 artykułów popularnonaukowych i 155 haseł słownikowych i encyklopedycznych. Publikował także w językach obcych, m.in. niemieckim i włoskim. Bezsprzecznie należy do czołowych polskich teologów, znanym także w środowiskach zagranicznych: niemieckim, włoskim, francuskim i hiszpańskim. Jego myśl naukowa budzi zainteresowanie nie tylko w środowiskach polskich uczonych, ale i zagranicznych.

Ksiądz Profesor Marian Rusecki jest rodowitym Janowiakiem, jest jednym z nas. Dokonując tak licznych osiągnięć w dziedzinach naukowych przynosi chlubę swemu miastu i jego mieszkańcom, zaś jego postawa wielkiej religijności i patriotyzmu jest godna podziwu i naśladowania.

Dodano: 26 listopada 2010 r.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www