wtorek, 19 listopad 2019, Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

Pogoda w Janowie

Zatrudnimy specjalistę ds. jakości

Dodane przez ms.biorg@gmail.com

W związku z realizacją projektu nr. POIR.04.01.04-00-0055/17 tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej instalacji do optymalizacji wartości pokarmowej surowców roślinnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo Badawczego Działanie Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie Projekty aplikacyjne BIORG Company Better Life Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalista ds. jakości
Forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze ¼ etatu

Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. jakości należeć będzie:
- udziału w pracach badawczych prowadzonych w ramach badań przemysłowych w warunkach laboratoryjnych,
- współudział w realizacji badań związanych z przygotowaniem projektów technicznych i wykonawczych poszczególnych elementów,
- archiwizacja i przygotowywanie danych do sprawozdań z projektu,
- archiwizacja i przygotowywanie danych do publikacji naukowych
- realizacja wątków badawczych związanych z oceną i kontrolą jakości elementów składowych planowanych prototypów urządzeń do obróbki surowców roślinnych z przeznaczeniem do skarmiania zwierząt,
- kompleksowe opracowanie założeń jakościowych dla każdego z prototypu urządzeń w instalacjach do optymalizacji wartości pokarmowej surowców roślinnych przeznaczonych do skarmiania zwierząt z wykorzystaniem urządzeń do obróbki termopromiennikowej i ekstruzyjnej,
- prowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka technicznego,
- identyfikacja i analiza wymagań jakościowych dla poszczególnych planowanych elementów każdego z prototypów,
-analiza parametrów techniczno – eksploatacyjnych każdego z planowanych prototypów pod kątem jakościowym,
- analiza pod względem jakościowym wybranych koncepcji wytwarzania i założeń technicznych z uwzględnieniem odpowiednich norm jakościowych i obowiązujących w tym zakresie przepisów,
- opracowanie specyfikacji jakościowej poszczególnych elementów składowych urządzeń,
- przygotowanie list kontrolnych dotyczących jakości poszczególnych elementów,
- weryfikacji zgodności poszczególnych elementów składowych produktu z projektami,
- analiza zgodności jakościowej projektów technicznych,
- zarządzanie dokumentacją projektową i jakościową,
- tworzenie kompleksowej dokumentacji jakościowej, analiz oraz raportów jakościowych,
- opracowanie jakościowej instrukcji montażu poszczególnych elementów oraz całych prototypów,
- opracowanie wstępnej instrukcji użytkowania prototypów,

Wymagana wiedza i doświadczenie
Posiadane wykształcenie minimum średnie, umiejętność czytania rysunku technicznego w tym projektów wykonawczych, umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi. Posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą jakości w zakresie dostaw elementów składowych urządzeń, kontrolą jakości produktu gotowego, samodzielnym projektowaniu dokumentacji jakościowej z uwzględnieniem specyfiki planowanego produktu. Umiejętność obsługi programów do projektowania elementów składowych urządzeń.

O zatrudnienie mogą się ubiegać osoby, które spełniają poniższe warunki:
obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów cywilno-prawnych oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach niniejszego projektu, tj. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, które łącznie z zaangażowaniem w ramach projektu nie powinno przekroczyć 276 godzin.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć:
- do dnia 14.11.2019 do godz. 15:00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane);
- oferty można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ms.biorg@gmail.com oraz listownie/kurierem na adres BIORG Company Better Life Sp. z o.o. , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 lok 5; 23 – 300 Janów Lubelski w tytule wiadomości/ z dopiskiem: "Oferta na stanowisko –Specjalista ds. jakości ”

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1.CV wraz z wykazem doświadczenia zawodowego
2. kopię dyplomu, świadectw potwierdzających wykształcenie
3. Proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto

Dokumenty powinny zawierać zgodę na przetwarzanie danych

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www