Pogoda w Janowie

poniedziałek, 10 grudzień 2018, Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

Wnioski

Pełnomocnictwo Urzędowe do potrzeb osób Głuchych i niedosłyszących
050 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew /krzewów/
051 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
052-01 Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
052-01-01 Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
053-01 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów Lubelski
053-02 Wniosek o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Janów Lubelski
053-03 Oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
053-04 Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Uchwale nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janów Lubelski
054-01 Wniosek dotyczący zmiany stanu wody na gruncie – ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
055-01 Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
056-01 Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
058 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
059 Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu z drogi gminnej
062 Wniosek - najem lokalu
063-1 Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (osoby fizyczne)
063-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
064-065-066 Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci, umieszczenie reklamy/obiektu handlowego/usługowego

Karty informacyjne

050 Karta Informacyjna - Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
051 Karta Informacyjna - Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
052 Karta informacyjna - Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
053 Karta informacyjna - Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
054 Karta informacyjna - Naruszenie stanu wody na gruncie
055 Karta informacyjna - Ugoda dotycząca zmiany stanu wody na gruncie
056 Karta informacyjna - Wpis do ewidencji kąpielisk
058 Karta informacyjna - Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
059 Karta informacyjna - Wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu indywidualnego lub publicznego z drogi gminnej
062 Karta informacyjna - Najem lokalu mieszkalnego
063 Karta informacyjna - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
064 Karta informacyjna - Zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłącza/sieci
065 Karta informacyjna - Zajęcie pasa drogowego na umieszczenie obiektu handlowego/usługowego w pasie drogowym
066 Karta informacyjna - Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www