Drukuj print

Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 22.11.2021

Dnia 19 listopada 2021r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej odbył się XII Zjazd Oddziału MG ZOSP RP w Janowie Lubelskim. Uczestnikami Zjazdu byli delegaci i przedstawiciele reprezentujący wszystkie jednostki  z terenu gminy wybrani podczas zebrań sprawozdawczo wyborczych w swoich jednostkach. Wśród gości zaproszonych znaleźli się druh Bielecki Jerzy  -Poseł na Sejm RP, druh Witold Kowalik Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego,  st. bryg. Grzegorz Pazdrak Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim. Otwarcia Zjazdu i powitania zebranych dokonał Dh Krzysztof Kołtyś Prezes zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Janowie Lubelskim. Na przewodniczącego zjazdu wybrano druha Krzysztofa Kurasiewicza a protokolantem została druhna Elżbieta Szostek. Po przyjęciu porządku zjazdu, regulaminu i wyborze komisji zjazdowych mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz skrutacyjnej zostały przedstawione sprawozdania z działalności zarządu  i Komisji Rewizyjnej za okres mijającej kadencji . Sprawozdania przedstawili druh Krzysztof Kołtyś  Prezes ZOMG ZOSP RP w Janowie Lubelskim oraz sekretarz Komisji Rewizyjnej druh Antoni Sydor przedstawiając realizację zadań w czasie kadencji ze zwróceniem uwagi na działania jakie podejmował zarząd w zakresie finansowania jednostek , wykonania prac i zakupów w poszczególnych jednostkach, udziału jednostek OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych za lata 2016-2021, wyszkolenia strażaków ratowników. W czasie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność doposażania jednostek w umundurowanie specjalistyczne, nowe pojazdy pożarnicze, prowadzenia szkoleń strażaków ratowników oraz zapewnienia środków na utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym.

Na terenie gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP  , w tym jedna Zakładowa OSP i jednostka OSP w Białej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego . Skupiają one w swoich szeregach 320 członków czynnych w tym 15 kobiet , 6  członków wspierających, 32 członków honorowych i obejmują zasięgiem operacyjnym wszystkie miejscowości w gminie. Cała organizacja Miejsko-Gminna Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej liczy 358 członków. Przy OSP w Janowie Lubelskim działa młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewcząt i chłopców.

Aktualnie na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się :

  • 11 samochodów pożarniczych, z tego 4 średnie, 6 lekkie, 1 specjalistyczny SH 18,
  • 2 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych w OSP w Białej i Zofiance Górnej,
  • 4 aparaty powietrzne ochrony górnych dróg oddechowych,
  • 7 zestawów medycznych PSP R 1,
  • 2 defibrylatory medyczne do prowadzenie RKO,
  • 12 motopomp pożarniczych i 6 pomp szlamowych do wypompowywania wody z zalanych terenów,
  • 7 pił do cięcia drewna i 1 pił do ciecia betonu i stali,
  • 11 radiotelefonów przewoźnych w pojazdach i 8 radiotelefonów przenośnych,
  • Każda jednostka posiada minimum po cztery komplety ubrań specjalnych oraz koszarowych.

            Miłym akcentem było wręczenie podziękowań druhom strażakom, którzy zakończyli działalność w zarządzie dyplomów, dziękując im za lata społecznej służby na rzecz zwiększania bezpieczeństwa przeciwpożarowego jednocześnie życząc dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W dalszej części Zjazdu odbyły się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

1. Prezes                          - Dh Kołtyś Krzysztof

2. Wiceprezes /KG         – Dh Kurasiewicz Krzysztof

3. Wiceprezes                –  Dh Sydor Zenon

4.Sekretarz                     – Dh Szostek Elżbieta

5. Skarbnik                      – Dh Pikula Tadeusz

6. Członek prezydium   – Dh Zdybel Stanisław

7. Członek prezydium   – Dh Orzeł Michał

8. Członek prezydium   – Dh Powęzka Tomasz

9. Członek prezydium   – Dh Powęzka Dariusz

10. Członek prezydium – Dh Spryszak Wojciech

11. Członek prezydium – Dh Rząd Józef

12. Członek prezydium – Dh Mucha Stanisław

13. Członek zarządu      -  Dh Czarny Aleksander

14. Członek zarządu      -  Dh Kusy Józef

15. Członek zarządu      - Dh Bielecki Jerzy

16. Członek zarządu      - Dh Lepiejza Janusz

17. Członek zarządu      - Dh Mierzwa Wiesław

18. Członek zarządu      - Dh Dycha Robert

19. Członek zarządu      - Dh Startek Bogdan

20. Członek zarządu      - Dh Buryta Józef

21. Członek zarządu      - Dh Nalepa Artur

22. Członek zarządu      - Dh Gajór Józef

23. Członek zarządu      - Dh Mazur Marcin

24. Członek zarządu      - Dh Kiszka Grzegorz

25. Członek zarządu      - Dh Miś Eugeniusz

26. Członek zarządu      - Dh Tyra Marian

27. Członek zarządu      - Dh Skrzypek Sławomir

 

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący                 – Dh Kuźnicki Zbigniew

2. V-ce Przewodniczący         - Dh Sydor Antoni

3. Sekretarz                              - Dh Pawlos Henryk

4. Członek                                 -Dh Miazga Henryk

Delegacji na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie lubelskim

1. Dh Karwatowski Michał

2. Dh Mazur Marcin

3. Dh Mierzwa Wiesław

4. Dh Mucha Józef

5. Dh Pawlos Henryk

6. Dh Startek Bogdan

7. Dh Zdybel Stanisław

 

W imieniu Zarządu Oddziału MG ZOSP RP druh Prezes podziękował zarządom Ochotniczych Straży Pożarnych a za ich pośrednictwem wszystkim druhnom i druhom strażakom w jednostkach. Słowa podziękowania skierowane zostały także na ręce Posła na Sejm RP druha Jerzego Bieleckiego, Komendanta Powiatowego PSP w Janowie Lubelskim, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowi Lubelskim oraz dyrektorów zakładów pracy i szkół współdziałających na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

                                                                       Tekst/Zdjęcia: Dh Krzysztof Kurasiewicz, dh Andrzej Skubik

Tagi:
straż
facebook youtube