Drukuj print

Zawiadomienie XXIX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 02.03.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 9 marca 2021 r., o godz. 9.00 odbędzie się  XXIX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Z uwagi na obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii informuję, że ze względów bezpieczeństwa sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Transmisja sesji na żywo dostępna będzie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.janowlubelski.pl

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

2. Przedstawienie porządku obrad;

3. Przyjęcie protokołu z sesji odbytej 29 stycznia 2021 r.;
4. Podjęcie uchwał:

 • uchwała w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
 • uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Lubelski,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
 • uchwała w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Janowie Lubelskim na lata 2021 – 2023”,
 • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Janów Lubelski porozumienia międzygminnego w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021 – 2027 dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola, Godziszów oraz w sprawie pełnienia przez Gminę Janów Lubelski funkcji lidera wskazanego powyżej porozumienia międzygminnego,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 • uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 • uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2021 – 2030,
 • uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za 2020 rok;

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok;

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020;
8. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami;

9. Informacja z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych Rady Miejskiej za 2020 rok;
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad.       

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Ćwiek

Nagranie sesji będzie dostępne wkrótce.

Tagi:
sesja
facebook youtube