Drukuj Drukuj

Zawiadomienie III sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim IX kadencji - 20 czerwca

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 13.06.2024

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 20 czerwca  2024 r., o godz. 9:30 w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim odbędzie się  III sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim IX kadencji.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 28 maja 2024 r.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Janów Lubelski za 2023 rok – debata nad przedstawionym Raportem.
5. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Janowa Lubelskiego,
2) uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
3) uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego,
4) uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Janowie Lubelskim,
5) uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce,
6) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.,
7) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2032.

6. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Bożena Czajkowska

Tagi:
sesja
facebook youtube