Drukuj Drukuj

Zawiadomienie - II sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim IX kadencji - 28 maja 2024 r.

Autor: Ewa Misztal
Opublikowano: 21.05.2024

ZAWIADOMIENIE


Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 28 maja 2024 r., o godz. 9:30 w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim odbędzie się  II sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim IX kadencji.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 7 maja 2024 r.
4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Janów Lubelski,
2) uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego,
3) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie symboli Gminy Janów Lubelski,
4) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski,
5) uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Janowa Lubelskiego, 
6) uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
7) uchwała w sprawie powierzenia Spółce pod firmą Zoom Natury spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Janowie Lubelskim zadań własnych Gminy Janów Lubelski,
8) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim,    
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (działka nr 3970/8 w obrębie Janów Lubelski Czwarty),
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (działka nr 225 w obrębie Zofianka Górna),
12) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej (działka nr 1476/3 w obrębie ewidencyjnym Ruda),
13) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Modrzewiowej,
14) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. 11 Listopada,
15) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Wałowej,
16) uchwała w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ruda,
17) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
18) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2024 – 2032.

5. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

6. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodnicząca  Rady Miejskiej 

    Bożena Czajkowska

facebook youtube