Drukuj Drukuj

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 29.01.2021

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą klasy I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski.

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski

ul. Ks. Skorupki 11

15 872 46 82

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej

Biała Druga 142

15 872 01 54

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

Momoty Górne

15 872 61 01

 • Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
  na rok szkolny 2021/2022 zostały opracowane na podstawie zasad wynikających
  z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwały XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.
 • Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik 1), które składa się w terminie 08.02.-19.02.2021 r.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) (załącznik nr 2).

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się w terminie określonym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15.01. 2021r.) tj. w terminie od dnia 1.03.2021 r. do dnia 19.03.2021 r.
 • W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do szkoły” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.
 • Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – Uchwała XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim:
 • oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
 • oświadczenie rodziców o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega.

 

Lp.

Kryteria

Punkty

1.

W szkole, do której kandydat się ubiega o przyjęcie, obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

3 pkt

2.

Miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega o przyjęcie.

2 pkt

3.

W obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku właściwej opieki.

2 pkt

 • Oświadczenia, o których mowa w pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Komisja rekrutacyjna
 • Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 • Listy, o których mowa w pkt 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie publicznej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 • Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt 6, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

 

 • Postępowanie w trybie odwoławczym
 • Rodzic kandydata może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznej szkoły - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 • Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznej szkoły. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski

         Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

08.02.-19.02.2021 r.

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

 

01.03.

-19.03.2021 r.

 

12.04.

-16.04.2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

 

29.03.

-30.03.2021 r.

do godz. 16.00

 

19.04.

-20.04.2021 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

31.03.2021 r.

do godz. 16.00

 

21.04.2021 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

06.04.-09.04.2021 r.

do godz. 16.00

22.04.

-23.04.2021 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13.04.2021 r.

do godz. 16.00

27.04.2021 r.

do godz. 16.00

 

Dyrektor

 Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim

Zbigniew Flis

Załączniki:

 • Zgłoszenie do klasy pierwszej.
 • Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.
 • Wzory oświadczeń. 
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Plik
Zgłoszenie do klasy pierwszej.pdf
1.27 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.pdf
1.3 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Wzory oświadczeń.pdf
1 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf
0.57 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Zarządzanie.pdf
0.7 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube