Drukuj print

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim - 21 lipca

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 14.07.2021

ZAWIADOMIENIE

 

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 21 lipca 2021 r., o godz. 9:30 odbędzie się  XXXIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 22 czerwca 2021 r.
4. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim i nadania jej statutu,
2) uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Lubelski,
3) uchwała w sprawie zwolnienia z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
4) uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
5) uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,
7) uchwała w sprawie odpłatnego przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych,
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Lubelskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
12) uchwała w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Janowa Lubelskiego o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej,
13) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów Lubelski, w roku szkolnym 2021/2022,
14) uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mini mis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Janów Lubelski,
15) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
16) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
17) uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2021 – 2031.

5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Ćwiek

facebook youtube