Drukuj Drukuj

Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027 - zgłoszenie do 30 listopada

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 20.11.2023

Informuje się mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 31 grudnia 2023 r. upływa kadencja ławników sadów powszechnych 2020 – 2023. W związku z powyższym, zgodnie  z obowiązującymi przepisami:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U.  z 2023 r.  poz. 217),

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693 ze zmn.),

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu podał do wiadomości Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, że Kolegium Sądu Okręgowego w Zamościu ustaliło liczbę ławników wybieranych przez Radę:

1/ do Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim – 4.

W Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, do 30 listopada 2023 r. prowadzony jest nabór kandydatów na ławników.

Wzór karty zgłoszenia oraz bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, pok. Nr 13, tel. 15/8724 320.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

  2)   jest nieskazitelnego charakteru,

  3)   ukończył 30 lat,

  4)   jest zatrudniony lub zamieszkuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

  5)   nie przekroczył 70 lat,

  6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

  7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

  1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

  2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

  3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

  4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

  5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

  6)   duchowni,

  7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

  8)   funkcjonariusze Służby Więziennej,

  9)  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników powiatu i województwa.

10) nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

Termin zgłaszania kandydatów na ławników

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 listopada 2023 r.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,     a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 

Wzór karty zgłoszenia oraz bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, pok. 13, tel 15/8724 320.

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje dodatkowe

 • Rada Miejska  zasięga od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się  i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 • Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady  Miejskiej  po upływie terminu, czyli po 30 listopada br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy stwierdza w drodze uchwały.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?

Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:

 • przesłać pocztą na adres:  Rada Miejska w Janowie Lubelskim,  ul. Zamoyskiego 59,23 – 300 Janów Lubelski, (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego )

albo

 • złożyć w Biurze  Rady  Miejskiej , pok. 1 A , w terminie  do 30 listopada 2023 r.

 Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia.
  2. Lista poparcia.
  3. Oświadczenie.
  4. Oświadczenie.

Sporz. E. M.

facebook youtube