piątek, 20 wrzesień 2019, Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

Pogoda w Janowie

"Uzupełnienie transgranicznego Szlaku Rowerowego Roztocza o trasę rowerową w Lasach Janowskich”

Nazwa projektu „Uzupełnienie transgranicznego Szlaku Rowerowego Roztocza o trasę rowerową w Lasach Janowskich”.

Projekt nr NEB/PL/LUB/1.3/05/83 w ramach Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC, Priorytetu 1 – Wzrost konkurencyjności regionów przygranicznych poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury transgranicznej Działanie 1.3 – Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystyki.

Realizacja inwestycji 2006 rok.

Całkowita wartość projektu: 275 928,08 PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 206 946,06 PLN

- Budżet gminy 68 982,02 PLN

Zakres projektu: projekt obejmował budowę trasy rowerowej 70 km na obrzeżach Roztocza Zachodniego, które jest częścią transgranicznego mikroregionu Polski i Ukrainy. Dystans trasy zawiera odcinek Janów Lubelski - Szewce - Szklarnia - Momoty Górne - Łążek Ordynacki - Janów Lubelski oraz towarzyszącą mu małą infrastrukturę turystyczną (47 szt.), w szczególności oznakowanie szlaków, ustawienie tablic kierunkowych i tematycznych (29 szt.), budowę drewnianych zadaszeń ze stołami i ławami oraz ław z bali, ustawienie koszów na śmiecie, położenie drewnianych mostków na rzece Trzebensz i Borownica oraz wykonanie niezbędnych napraw nawierzchni dróg gruntowych (1 000 m2) na najbardziej zniszczonych odcinkach. W zakres projektu wchodziło także oznaczenie 4 parkingów w najbardziej atrakcyjnych miejscowościach leżących na trasie rowerowej oraz wyznaczenie miejsc do biwakowania w Momotach i Szklarni, jak również udostępnienie istniejącej przy SP w Łążku infrastruktury sanitarnej na potrzeby pola biwakowego (dostęp do wody pitnej, remont sanitariatu). W celu zintensyfikowania ruchu turystycznego i podniesienia atrakcyjności regionu zakupiono i zamontowano urządzenia rekreacyjno - sportowe (platforma widokowa w Szklarni, ściana wspinaczkowa, ścieżka rekreacyjno - sportowa w Łążku Ordynackim oraz oznakowanie i udostępnienie dla turystów parku botanicznego przy SP Łążek).

Projekt zawierał także działania związane z promocją ścieżki oraz infrastruktury towarzyszącej polegającej na wydaniu wielojęzycznego wydawnictwa oraz ustawieniu przy głównych trasach komunikacyjnych wielkoformatowych tablic informacyjnych. W miejscach o nasilonym ruchu turystycznym zostaly rozmieszczone wieloformatowe tablice informacyjne a przy wjeździe do gminy pylony wjazdowe ze znakiem marki turystycznej gminy.

Cel nadrzędny : Celem strategicznym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz obszarów występowania przemysłów tradycyjnych poprzez poprawę warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce.

Cele szczegółowe :

- stworzenie warunków umożliwiających rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym projektem,

- podniesienie standardów środowiskowych w rejonie planowanej inwestycji poprzez eliminowanie źródeł zanieczyszczenia wód, zwiększenie stopnia wykorzystania oczyszczalni ścieków

- stworzenie warunków dla wykorzystania potencjału turystycznego gminy i zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www