piątek, 20 wrzesień 2019, Imieniny: Eustachego, Filipiny, Faustyny

Pogoda w Janowie

„Stworzenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we wsi Biała II”

Realizacja inwestycji w latach 2010 - 2011 roku.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

Beneficjent: Janowski Ośrodek Kultury

Całkowita wartość projektu: 846 952,40 PLN w tym udział środków:

1. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 283 540,00 PLN

2. Budżet JOK 563 412,40 PLN

Zadanie polegało na rozbudowie remizy strażackiej OSP i utworzenie w niej Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Będzie on pełnił funkcje kulturalne, sportowe, oświatowe, przeciwpożarowe, rekreacyjne (świetlica wiejska, siłownia, kawiarenka internetowa) . Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej i zdecydowanie poprawi jakość życia mieszkańców. Pozwoli efektywnie zagospodarować czas wolny młodzieży szkolnej i wszystkim mieszkańcom Białej II.

Celami, które łącza się bezpośrednio z przedmiotowym projektem są:

- poprawa dostępności do dóbr kultury na terenie wsi Biała II i w gminie Janów Lubelski;

- poprawa stanu infrastruktury kultury i rekreacji regionu;

- poprawa atrakcyjności miejscowości względem innych ośrodków w gminie i powiecie janowskim;

- poprawa warunków funkcjonowania oraz do rozwoju programowego JOK w stworzonym centrum kulturalno-rekreacyjnym;

- stworzenie bazy dla organizacji na terenie miejscowości dużej liczby wydarzeń kulturalnych o znaczeniu regionalnym;

- poprawa estetyki wiejskiej przestrzeni publicznej;

- oferta JOK obejmować będzie sesje naukowe, wszelkiego rodzaju spotkania ludzi kultury, a także działalność edukacyjną i rekreacyjną (np. konkursy, quizy, zawody w szachy, w tenisa stołowego itp.);

- szerzenie polityki równości szans

– projekt zapewni rozszerzy działania stowarzyszenia „Kobiet Powiatu Janowskiego”

- zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym

– nowy obiekt będzie budynkiem zapewniającym pełną i stałą dostępność dla osób niepełnosprawnych;

- zwiększenie dostępu do kultury dla ludności wiejskiej poprzez aktualizowany system informacji o kalendarzu planowanych wydarzeń artystycznych realizowanych przez JOK;

- poprawa warunków higieniczno-sanitarnych

– nowy obiekt będzie posiadał pomieszczenia higieniczno

– sanitarne, będzie ogrzewany z własnej kotłowni olejowej

Cele niemierzalne to:

- kształtowanie osobowości młodego człowieka, poprzez ułatwienie mu kontaktu z kulturą

- promocja Białej II, jako wsi zdolnej do organizacji konferencji, szkoleń i spotkań, na skalę gminną i powiatową

- kształtowanie lokalnego patriotyzmu i szacunku dla korzeni, poprzez wykłady i zajęcia w stworzonym centrum kulturalno-rekreacyjnym

Wykonanie niniejszego projektu przyczyni się do powstania następujących efektów:

- wzrostu atrakcyjności kulturalnej i rekreacyjnej wsi

– poprzez stworzenie nowej jakości produktu w ofercie instytucjonalnej wsi

– przyszli użytkownicy centrum to grupy z terenu gminy i powiatu;

- ułatwienia społeczeństwu wiejskiemu dostępu do kultury

– poprzez zmodernizowaną salę konferencyjną, możliwość korzystania z zajęć warsztatowych w poszczególnych sekcjach, uczestniczenia w wystawach, a także dzięki wprowadzeniu systemu informacji o aktualnych wydarzeniach kulturalnych z wykorzystaniem multimediów i internetu.

Projekt ułatwi dostęp do wydarzenia kulturalno-rekreacyjnych oraz przyczyni się do promocji wsi Biała II, jako miejsca sprzyjającego tym wydarzeniom, nowoczesnego oraz otwartego na potrzeby mieszkańców i osób przejezdnych. Rezultaty osiągnięte dzięki realizacji Projektu znacznie podniosą znaczenie wsi, jako ośrodka życia kulturalnego i rekreacyjnego w powiecie a nawet województwie. Projekt łączy elementy oparte na historii i kulturze regionu. Wpływa na rozwój młodego człowieka, bowiem centrum będzie skupiało młodzież i dzieci, które zechcą rozwijać swoje zainteresowania.

Dzięki projektowi wzbogaci się kulturalnie cała społeczność wiejska wsi Biała II i jej okolic. Wieś Biała II w przyszłości jako prężny ośrodek kulturalno-rekreacyjny może stać się elementem marketingu rekreacyjnego i urbanistycznego swojego regionu. Pozytywne oddziaływanie projektu zaznaczy się długookresowo wzrostem liczby wydarzeń z sektora obsługi kulturalno-rekreacyjnego. Poprawi się wizerunek wsi dzięki rewaloryzacji budynku, obecnie przynoszącego jej ujmę (brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, stosowane obecnie bardzo uciążliwe ogrzewanie piecowe).

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych – wymaga przebudowy z modernizacją układu funkcjonalnego oraz rozbudowy w celu uzyskania niezbędnych standardów użytkowania. Obecnie wygląd budynku i jego otoczenia znacznie odbiega od przypisanych mu funkcji kulturalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Odnowiona elewacja i zagospodarowanie wokół budynku będzie znakiem nowej jakości oferty kulturalno-rekreacyjnej oraz marki turystycznej gminy Janów Lubelski i powiatu janowskiego, kojarzonej przez śmiałość i nowoczesność wyrazu z odwagą i dynamicznym rozwojem.

Realizacja Projektu spowoduje wiele pozytywnych skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Forma budynku wniesie nowoczesność w miejscowości a wydarzenia kulturalne przyczynią się do kształtowania osobowości dzieci i młodzieży wiejskiej. Projekt przyczyni się do popularyzowania wiedzy na temat kultury regionu, co do tej pory było bardzo znikome.

Projekt również stosuje rozwiązania chroniące środowisko naturalne, przez które oddziaływanie istniejącego obiektu na środowisko po wykonaniu przedmiotowej inwestycji zostanie zminimalizowane (likwidacja szamba i ogrzewania piecowego) nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www