Drukuj Drukuj

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 13.01.2022

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127).

 

Zgodnie z art. 27g przedmiotowej ustawy przewiduje się utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będą stanowiły narzędzie do walki ze smogiem.

 

Od 1 lipca 2021  do 30 czerwca 2022 r. każdy Właściciel/Zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

 

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) za niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie przewidziane są sankcje karne.

 

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim, ul. Zamoyskiego 59, 23- 300 Janów Lubelski

 

Wniosek dostępny pod adresem:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A (.pdf) - budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B (.pdf) - budynki i lokalne nie mieszkalne

 

Przypominamy, że na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących.

 

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Więcej informacji na stronie GUNB:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

 

facebook youtube