niedziela, 24 maj 2020, Imieniny: Joanny, Marii, Zuzanny

Pogoda w Janowie

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski

Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski”.

Projekt nr POPW.01.03.00-06-002/09 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3: Wspieranie innowacji.

Realizacja inwestycji w 2010 roku.

Całkowita wartość projektu: 13 090 394,64 PLN w tym udział środków:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 12 519 679,64 PLN

- Budżet gminy 1 777 862,30 PLN

Zakres projektu:

1. Budowę dróg wewnętrznych z oświetleniem i połączenie ich z istniejącym układem komunikacji: drogi klasy L od drogi krajowej do km 1+062 o długości 1062,0 m, drogi klasy Z od drogi klasy L do końca działki 2317/7 o długości 702,0 m, drogi klasy L od drogi klasy L do bramy wjazdowej na teren Z.U.O.K. o długości 304,0 m,

2. Budowę oświetlenia ulicznego i nasadzenia zieleni

3. Budowę sieci wodociągowej w ilości 2934 mb oraz kanalizacji sanitarnej w ilości 4966 wraz z dwoma przepompowniami ścieków dla obszaru przeznaczonego pod zabudowę przemysłową w miejscowości Borownica gmina Janów Lubelski.

4. Wprowadzenie monitoringu dla sieci wodociągowej i pompowni ścieków sanitarnych. Wdrożenie monitoringu będzie uwzględniać zadania takie jak: umożliwienie kontroli pracy urządzeń, monitorowanie pomiarów, dokumentowanie i raportowanie pracy sieci wodociągowej oraz wspomagać eliminację strat wody oraz pracę pompowni. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do informacji w zakresie: zawartych umów, sprawdzenie stanu rozliczeń, podgląd i wydruk dowolnej faktury zarejestrowanej w systemie, zgłoszenia odczytu liczników, sprawdzenie wprowadzonych stanów liczników zgłoszenie awarii, reklamacji, skarg, uwag związanych ze świadczonymi przez PGKiM usługami wraz z możliwością podpięcia pliku (skan dokumentu, zdjęcie itp.), zgłaszanie zapytań, przesyłanie do operatora sieci wypełnionych wniosków, formularzy wg wzorów zamieszczonych, na stronie internetowej operatora.

Celem bezpośrednim była poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym, a tym samym podniesienie konkurencyjności województwa lubelskiego i zwiększenie spójności społeczno - gospodarczej miasta Janów Lubelski oraz stworzenie warunków do wyrównywania się różnic społeczno - gospodarczych poprzez rozwój i modernizację infrastruktury, sprzyjającej eliminacji różnic w poziomie rozwoju. Celem działania było usprawnienie połączeń komunikacyjnych mieszkańców Osiedla Południe z drogą krajową nr 74 – ul. Zamoyskiego.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Wysoka aktywność innowacyjna przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy i badań są obecnie kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Głównym celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Janów Lubelski.

Cele szczegółowe:

- poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów gminy Janów Lubelski

- zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących na terenach inwestycyjnych gminy

- wzrostu wartości dokonywanych inwestycji w gminie.

Realizacja celu przyczyni się do zwiększenia ilości inwestycji z kapitałem prywatnym oraz poprawy dostępności terenów. Dzięki temu przedsiębiorstwa będą mogły funkcjonować w bardziej korzystnych warunkach, co z kolei przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności i rozwoju regionalnej gospodarki. Wpłynie na pobudzenie rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie tempa powstawania nowych przedsiębiorstw, zwiększenie dochodów Gminy Janów Lubelski oraz zaskutkuje dopływem kapitału. Dane statystyczne jednoznacznie wskazują na niekorzystne tendencje odnośnie poziomu inwestycji w regionie. W ostatnich latach nastąpił odpływ kapitału z regionu, a istniejące obecnie firmy z kapitałem zagranicznym mają niewielki wpływ na rozwój ekonomiczny.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www