Drukuj print

Partnerstwo "Zielona Brama Roztocza" rozmawia o wspólnych inwestycjach

Autor: Katarzyna Dzadz
Opublikowano: 05.01.2021

Ten rok zaczął się pracowicie. W poniedziałek, 4 stycznia b.r., spotkali się przedstawiciele czterech gmin Partnerstwa „Zielona Brama Roztocza”: Janowa Lubelskiego, Modliborzyc, Dzwoli i Godziszowa.

Przypomnijmy, że pierwotnie w Partnerstwie uczestniczyły tylko dwie pierwsze gminy, zgodnie z wyznaczonym Miejskim Obszarem Funkcjonalnym. Jednakże, w wyniku rozmów, chęć przystąpienia do Partnerstwa wyraziły dwie pozostałe gminy: Dzwola i Godziszów.  Wystąpiliśmy więc do Departamentu Strategii Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o rozszerzenie Partnerstwa i do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o rozszerzenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Czekając na zatwierdzenie naszych wniosków, pracujemy już w czwórkę, zarówno w ramach Projektu Centrum Wsparcia Doradczego, jak również wspólnych inwestycji.

Celem spotkania była ankieta, którą otrzymaliśmy z Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dotycząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) realizowanych w obszarze Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. ZIT to instrument przyczyniający się do realizacji strategii rozwoju miast i och obszarów funkcjonalnych, poprzez realizację zintegrowanych projektów współfinansowanych z funduszy UE.  Jednym z podstawowych warunków realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, tzw. Związku ZIT.

Spotkanie zaowocowało wypracowaniem wielu wspólnych projektów, na które, w przyszłym okresie programowania, będziemy starali się pozyskać dofinansowanie z UE. Partnerskie projekty dotyczą m.in.: e-usług, termomodernizacji, OZE, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, walki ze smogiem, terenów zielonych, seniorów, ochrony dziedzictwa sakralnego, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, rewitalizacji, ścieżek i szlaków turystycznych, terenów inwestycyjnych, promocji, czy aktywizacji młodzieży i mieszkańców terenów wiejskich.

Spotkanie było powiązane z realizowanym projektem Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego, w wyniku którego m.in. powstanie strategia terytorialna – dokument potrzebny w ubieganiu się o środki unijne w ramach ZIT. Większość prac w ramach tego projektu skumulowana jest w 2021 roku.

Ten rok będzie pełen wyzwań, planów i pokaże, na jakie środki unijne możemy liczyć w nowym okresie programowania. Musimy się do tego dobrze przygotować, aby w następnych latach z sukcesem pozyskiwać kolejne środki unijne na inwestycje w naszym mieście i gminie.

 

Katarzyna Dzadz

Koordynator Grupy Roboczej Partnerstwa "Zielona Brama Roztocza"

facebook youtube