Drukuj Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM

Autor: Łukasz Butryn
Opublikowano: 09.07.2024


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, działając na podstawie art. 13 i 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 530, z późń. zm.), oraz art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. Nr 1270, z późn. zm.), ogłasza nabór kandydatów, chcących podjąć pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim (ul. ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski), na stanowisku

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być wyłącznie osoba, która :
1) ma obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku


Wymagania dodatkowe:
Prócz wskazanych wyżej wymogów podstawowych, ocenie podlega stopień spełnienia wymogów dodatkowych, którymi są :
1) znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku VAT
2) znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
3) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
4) umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (pakiety biurowe: Excel, Word, programy księgowe, Płatnik);
5) znajomość najważniejszych przepisów związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych;
6) predyspozycje osobowościowe (umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
samodzielność w podejmowaniu decyzji, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie,, organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, terminowość, odporność na stres, dokładność);
7) dobrze widziane doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego
1. Całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim w świetle obowiązujących przepisów prawno-księgowych.
2. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
3. Przygotowanie planów dochodów i wydatków jednostki.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
5. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
6. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
7. Bieżąca ewidencja księgowa zdarzeń gospodarczych zachodzących w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
8. Czuwanie nad prawidłowością wydatkowania środków.
9. Dokonywanie analizy celowości wydatkowania środków.
10. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości.
11. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
12. Rozliczanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim z otrzymanych środków finansowych.
13. Uzgadnianie księgowości syntetycznej z analityczną.
14. Czuwanie nad przekwalifikowaniem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
15. Nadzór nad wystawianiem faktur.
16. Nadzór nad kasami i kontrola obsługi kasowej.
17. Opiniowanie i kontrasygnata umów.
18. Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy i zgodny z zasadami dyscypliny budżetowej przebieg operacji gospodarczych.
19. Organizacja rachunkowości w sposób zapewniający ochronę mienia, kontrolę wykonania zadań planowych, prawidłowy rachunek gospodarczy i bieżącą informację o sytuacji finansowej.
20. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, polityki rachunkowości.
21. Nadzór w zakresie finansowym nad pracą innych działów.
22. Kontrola terminowości wpływu należności oraz ich windykacja.
23. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.
24. Przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz harmonogramu prac inwentaryzacyjnych.
25. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą weryfikacji oraz uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów i banków.
26. Rozliczanie inwentaryzacji i wprowadzenie wyników do ksiąg rachunkowych.
27. Nadzór nad przebiegiem prac inwentaryzacyjnych.
28. Sporządzanie sprawozdań do GUS o stanie i ruchu środków trwałych.
29. Dekretowanie dokumentów.
30. Nadzór nad rozliczaniem podatku VAT.
31. Udział w pracach mających na celu stałą poprawę wizerunku i sytuacji finansowej zakładu.


Informacja o warunkach pracy:
Miejsce świadczenia pracy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim w czerwcu 2024 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest większy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) inne kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i umiejętności,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.


Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim przy ul. Ks. Skorupki 9, w sekretariacie, pokój nr 22, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „ Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim”, w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku do godziny 1200.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a w związku z art. 7 ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam świadomie, wyraźną i dobrowolną zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, ul. ks. Skorupki 8, 23-300 Janów Lubelski, innych niż określonych w art. 221 1 Kodeks Pracy, podanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny księgowy.
Oświadczam, ze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów rekrutacji z ogłoszenia z dnia 9 lipca 2024 r. na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – Główny księgowy także po jej zakończeniu - w celu prowadzenia dalszej rekrutacji (umieszczenia moich danych na liście rezerwowej), jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia ogłoszenia wyników niniejszej rekrutacji.

…………………………………………
(Data i podpis pracownika)

 

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane, po zakończonym naborze będzie można odebrać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim, pokój nr 22, w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl i www.mosirjanowlub.naszbip.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim przy ul. Ks. Skorupki 9
Konkurs na stanowisko: ”głównego księgowego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim” dla osób zakwalifikowanych, przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.
W dniu 7 sierpnia 2024 roku o godz. 1000 odbędzie się pisemny sprawdzian w pokoju nr 21 lub 25.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu powiadomieni zostaną telefonicznie.


Dyrektor                          
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Janowie Lubelskim             

Krzysztof Marek Deruś           

Plik
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM.pdf
0.54 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Klauzula.docx
0.05 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube