Drukuj Drukuj

Ogłoszenie - nabór do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 30.01.2023

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2023

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 26.01.2023 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowania uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli,

 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40,  z późn. zm.), art. 131 ust.1 i 2, art.133 ust.1, 2 i 6, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U.  2021r., poz. 1082 z późn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ustala się w załączniku nr 1 do zarządzenia harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów lubelski.

 

§ 2

Ustala się w załączniku nr 2 do zarządzenia, harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów lubelski.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w załącznikach nr 1 i 2.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Burmistrz

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

                                    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2023

 Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 26.01.2023 r.

         

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych

 

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

01.02-14.02.2023 r.

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.02-

17.03.2023 r.

11.04-

14.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.

21.03-

22.03.2023 r.

do godz. 16.00

18.04-

19.04.2023 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /.

23.03.2023 r.

do godz. 16.00

20.04.2023 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.03-

31.03.2023 r.

do godz. 16.00

21.04-

27.04.2023 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2023 r.

do godz. 16.00

28.04.2023 r.

do godz. 15.00

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2023

 Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 26.01.2023 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski.

 

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

06.02.-17.02.2023 r.

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

 

24.02.

-17.03.2023 r.

 

11.04.

-14.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

 

21.03.

-22.03.2023 r.

do godz. 16.00

 

18.04.

-19.04.2023 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

23.03.2023 r.

do godz. 16.00

 

20.04.2023 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.03.-31.03.2023 r.

do godz. 16.00

21.04.

-26.04.2023 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2023 r.

do godz. 16.00

27.04.2023 r.

do godz. 16.00

 

 

 

Zasady rekrutacji dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2023/2024

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą klasy I w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski.

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

1.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski

ul. Ks. Skorupki 11

15 872 46 82

2.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej Drugiej

Biała Druga 142

15 872 01 54

3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Momotach Górnych

Momoty Górne 23

15 872 61 01

 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych
  na rok szkolny 2023/2024 zostały opracowane na podstawie
  zasad wynikających
  z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Uchwały XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.
 1. Do klas I przyjmowane są:
 1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (załącznik 1), które składa się w terminie 06.02.-17.02.2023 r.
 2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), (załącznik nr 3).

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się w terminie określonym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski, (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2023 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 26.01.2023 r.) tj. w terminie od dnia 24.02.2023 r. do dnia 17.03.2023 r.
 4. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do szkoły” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.
 1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów – Uchwała XXXII/244/17 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim:
 1. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej w obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
 2. oświadczenie rodziców o zamieszkaniu krewnych w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega.

 

Lp.

Kryteria

Punkty

1.

W szkole, do której kandydat się ubiega o przyjęcie, obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.

3 pkt

2.

Miejsce pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej rodziców znajduje się w obwodzie szkoły, do której kandydat się ubiega o przyjęcie.

2 pkt

3.

W obwodzie szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie, mieszkają krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku właściwej opieki.

2 pkt

 1. Oświadczenia, o których mowa w pkt 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Komisja rekrutacyjna
 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w pkt 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie publicznej szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt 6, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

 

 1. Postępowanie w trybie odwoławczym
 1. Rodzic kandydata może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznej szkoły - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do publicznej szkoły. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski

 Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I

Termin w postępowaniu

rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

06.02.-17.02.2023 r.

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

24.02.
-17.03.2023 r.

 

11.04.
-14.04.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

 

21.03.
-22.03.2023 r.
do godz. 16.00

 

18.04.
-19.04.2023 r.
do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

23.03.2023 r.
do godz. 16.00

 

20.04.2023 r.
do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.03.-31.03.2023 r.
do godz. 16.00

21.04.
-26.04.2023 r.
do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2023 r.
do godz. 16.00

27.04.2023 r.
do godz. 16.00

 

Dyrektor

 Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim

Zbigniew Flis

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do klasy pierwszej.
 2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.
 3. Wzory oświadczeń. 
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Plik
Zgłoszenie do klasy pierwszej.docx
0.02 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.docx
0.02 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Wzory oświadczeń.docx
0.02 MB
Pobierz Pobierz
Plik
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.docx
0.03 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube