Drukuj Drukuj

Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 13.03.2023

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim informuje i przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek:

1) prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3)  umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;

Do obowiązków właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków należy udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług firm posiadających stosowne zezwolenie  Burmistrza Janowa Lubelskiego w tym zakresie przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Janowie Lubelskim zwraca się z prośbą, aby każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie gminy Janów Lubelski wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, zapoznał się z niniejszym pismem i wypełnił załączone zgłoszenie (formularz zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego) oraz dołączył kserokopię zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych i dowód uiszczenia opłaty za ostatnią usługę wywozu nieczystości (rachunek, faktura).

Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z kserokopią zawartej umowy i dowodem uiszczenia opłaty za ostatni odbiór nieczystości ciekłych należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2023 r. osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, pocztą tradycyjną  lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@janowlubelski.pl.
Wykaz przedsiębiorców posiadających decyzję na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy dostępny jest na stronie www.janowlubelski.pl w zakładce nieczystości ciekłe. Informacje o przedsiębiorcach można również uzyskać pod numerem telefonu 15 8722 011.

W związku z powyższym każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości na terenie gminy Janów Lubelski wyposażony w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą przeprowadzane kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia. Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.

Nieczystości winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika, przy czym minimalna częstotliwość wywozu zbiornika bezodpływowego powinna następować nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz zbiorników oczyszczalni przydomowych nie rzadziej niż raz w roku (chyba, że inaczej stanowi instrukcja eksploatacji) – zgodnie z § 15 ust 6 i 7 Uchwały Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 11 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub z 22 września 2020r. poz. 4637 i z 21 października 2020 r. poz. 5104).

Za brak  umów i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury) na właściciela nieruchomości może zostać nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Powyższe  zmiany wynikają z przepisów  ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r, poz. 1549), który z dniem 09 sierpnia 2022 r. wprowadził  nowe zasady gospodarowania nieczystościami ciekłymi i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. Przepisy te nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Zmiany przepisów wynikają z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych, a za  nierealizowanie traktatowych zobowiązań dotyczących postepowania z nieczystościami ciekłymi grożą unijne sankcje.

 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych.

 


PAMIĘTAJ – zawsze żądaj od przedsiębiorcy rachunku. Masz wtedy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kar.

 

 

Plik
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych.pdf
0.15 MB
Pobierz Pobierz
facebook youtube