Drukuj Drukuj

Masy ziemne to odpady

Autor: Tomasz Jaworski
Opublikowano: 23.04.2021
Masy ziemne to odpady

W związku z coraz częściej pojawiającymi się przypadkami nawożenia na teren działek ziemi - i to zarówno za zgodą, jak i bez zgody ich właścicieli - informujemy, że niezanieczyszczona gleba i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych na które właściciel działki posiada stosowne zezwolenie, nie zaliczają się do odpadów tylko wtedy, kiedy zostaną wykorzystane do celów budowlanych w stanie naturalnym, na terenie działki, na której zostały wydobyte. Tak więc gleba pochodząca z wykopów związanych z prowadzeniem robót budowlanych i składowana na terenie działki objętej pozwoleniem na budowę ale poza terenem w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy (terenem budowy) i w taki sposób, który uniemożliwia jej wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym została wydobyta, jest odpadem. Również masy ziemne przemieszczane na inne nieruchomości, należy traktować jako odpad.

 

Zasady gospodarowania masami ziemnymi określa m.in. ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 t.j.) i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Zgodnie z tymi aktami prawnymi masy ziemne, które są nawożone na inne nieruchomości należy traktować jako odpad o kodzie 17 05 04 tj. gleba i ziemia. Rozmieszczanie nawiezionych mas ziemnych na gruncie należy traktować jako prowadzenie procesu odzysku odpadów, a dokonywanie takiej czynności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia, tj. zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest potrzebne także wtedy, gdy właściciel terenu chce np. podnieść znacząco poziom terenu na działce, nawieźć duże ilości ziemi, gruzu czy innych odpadów, które mogą być wykorzystane do utwardzenia terenu.

 

W interesie właściciela leży zatem precyzyjne ustalenie jakie konkretnie odpady są przywożone na jego nieruchomość i w jakiej ilości. Okoliczności te powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które winna posiadać osoba przywożąca masy ziemne. Podkreślić należy, że bardzo rygorystyczna jest odpowiedzialność właściciela nieruchomości za stan nieruchomości. Jeżeli na nieruchomości znajdują się odpady, które nie powinny się tam znajdować, zasadniczo odpowiedzialnym za jej usunięcie będzie właśnie władający nieruchomością.

Podsumowując - przyjęcie na swój grunt mas ziemnych wbrew powyższym zasadom może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach, który mówi, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów (w tym przypadku mas ziemi) ich usunięcie z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Należy też podkreślić, że zdeponowanie odpadów (mas ziemi) na terenie nieruchomości, wbrew woli właściciela i bez jego zgody, stanowi naruszenie przepisów Kodeksu cywilnego.
 

Na tej podstawie właściciel nieruchomości może dochodzić na drodze cywilnej odszkodowania za składowanie odpadów (mas ziemi) na jego nieruchomości bez jego zgody. 

facebook youtube