Drukuj Drukuj

Dodatek węglowy - informacje !!!

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 17.08.2022

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o dodatek węglowy

Dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych. Wniosek można złożyć do 30 listopada br., wypłata nastąpi w ciągu 60 dni od daty złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku do pobrania

Klauzula informacyjna

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59, w punkcie obsługi interesanta (przy wejściu do urzędu) bądź drogą elektroniczną /UMJL/SkrytkaESP , opatrzony podpisem kwalifikowanym bądź przez profil zaufany.

Informujemy !!!

Wypłata zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez Urząd Miejski dotacji z budżetu Państwa !!!

Gmina Janów Lubelski uprzejmie informuje, iż ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967),  zostały wprowadzone zmiany do  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  i  zgodnie z art. 50:

- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę,

- w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem,

- w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o dodatku węglowym, ponownie dokonujemy weryfikacji wniosków, biorąc pod uwagę:

  • główne źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

oraz

  • wnioski złożone dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających pod tym samym adresem. Dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do dnia 27 września 2022 roku  do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim wpłynęło 1 946 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie planu finansowego z dnia 21 września, Wojewoda Lubelski, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznał i przekazał Gminie Janów Lubelski środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości  3 300 000 zł . Kwota ta wystarczy na pokrycie ok. 1000 wniosków , które w najbliższych dniach trafią do naszych mieszkańców. Pozostałe wnioski będą wypłacane  po przyznaniu kolejnych środków finansowych przez Wojewodę, co nastąpi niebawem.

 

 

facebook youtube