czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Zawiadomienie - XLIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 23 marca 2018 r.  o godz. 900 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury  odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 9 lutego 2017 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za 2017 r. oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Janów Lub. na lata 2017-2019.
 4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy za 2017 r. oraz sprawozdanie z  realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2022.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. podziału Gminy Janów Lubelski na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów i granic,
 2. podziału Gminy Janów Lubelski na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 3. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 4. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Lubelski,
 5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Łążku Ordynackim,
 6. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w m. Borownica,
 7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Janowie Lubelskim przy ulicy Turystycznej,
 8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego,
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ulicy Objazdowej,
 11. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 12. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości,
 13. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 14. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 15.  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2018 – 2021,
 16. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach,
 17. nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego,
 18. uchwalenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski – etap 2.
 1. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janów Lubelski za 2017 rok.
 2. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 3. Komunikaty Przewodniczącej Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

                                                                      

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www