czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski w roku szkolnym 2018/19.

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski.

 

Lp.

Nazwa Placówki

Adres

Telefon

 

1

Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1

Janów Lubelski

ul. Ogrodowa 18

15 872 46 83

2

Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3

Janów Lubelski

ul. Jana Pawła 49

15 872 46 84

3

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi

Janów Lubelski

ul. Ks. Skorupki 11

15 872 46 82

4

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej

Biała Druga 142

15 872 01 54

5

Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych

Momoty Górne

15 872 61 01

 

Pozostałe przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach oraz inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonujące w gminie, prowadzą rekrutację w oparciu o własne regulaminy.

Lp.

Nazwa placówki

Adres

Telefon

1

Przedszkole Niepubliczne

Renata Bigos

Janów Lubelski

ul. Świerdzowa 4

15 872 4 6 93

2

Punkt Przedszkolny w Białej

Biała

15 872 01 54

3

Punkt Przedszkolny w Momotach Górnych

Momoty Górne

15 872 61 01

4

Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz”

Łążek Ordynacki

15 872 67 24

 

 

I. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały opracowane na podstawie zasad wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 1. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również dzieci, które ukończyły 2,5 roku – w miarę posiadania wolnych miejsc art. 31 ust. 1 i 3 ustawy Prawo oświatowe
 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola / oddziału przedszkolnego do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe
 3. Do przedszkola / oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Janów Lubelski
 4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Janów Lubelski mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Janów Lubelski przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Janów Lubelski. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w publicznej szkole podstawowej decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych
  w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.
 5. Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego - w roku 2018 deklaracje przyjmowane są od dnia 12.02.2018r. do dnia 23.02.2018 r. (nie złożenie deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).
 6. Dzieci przyjmuje się do przedszkola  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 7. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 8. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 9. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w przedszkolu w terminie  określonym w harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski. (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 9/2018 z dnia31.01.2018r.)

tj. w terminie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r.

 1. Harmonogramie czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski określa - załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Janowa Lubelskiego nr 9/2018 z dnia 31.01.2018r.:

-kontynuacja edukacji w klasie I (wnioski, zgłoszenia) od dnia 12.02.2018r. do  23.02.2018 r.

-wnioski o przyjęcie do klasy I (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły)  od dnia 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

 1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż dwóch  wybranych placówek, tj. przedszkoli lub szkół podstawowych z oddziałem przedszkolnym - art. 156 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
 2. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”, „Wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego” należy dołączyć dokumenty opisane we wniosku.
 3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ustawie (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) oraz kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim  z dnia 24 marca 2017 roku:

  

 1. oświadczenie o zamieszkaniu w Gminie Janów Lubelski,
 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (troje lub więcej dzieci),
 3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 5. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 6. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej lub o obieraniu nauki w systemie dziennym,
 7. oświadczenie rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka,
 8. deklaracja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca czasu pobytu dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019 ( wypełnia się jeżeli dziecko będzie przebywać w przedszkolu 8 godzin i więcej)
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt 12 ppkt 4,5 składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 12 ppkt 1, 2,5, 5, 6 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
 3. Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane w dwóch etapach.
 4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są  pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość - art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe :

L.p.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, tzw. ustawowe

Punkty

1.

wielodzietność rodziny kandydata 

20 punktów

2.

niepełnosprawność kandydata 

20 punktów

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

20 punktów

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

20 punktów

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

20 punktów

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

20 punktów

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą 

    20 punktów

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli / oddziałów  przedszkolnych są brane pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z 24 marca 2017 roku o określeniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminy Janów Lubelski
  i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz o przyznaniu każdemu kryterium określonej liczby punktów.

          

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z 24.03. 2017r.

 

 

Lp.

 

 

Kryterium

 

Liczba punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

 

 

1.

Oboje rodzice kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.

 

 

6

 

Oświadczenie rodziców /-ca/

2.

Tylko jeden z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

 

 

3

 

Oświadczenie rodziców

3.

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

 

 

4

Oświadczenie rodziców /-ca/

4.

Rodzeństwo kandydata będzie uczęszczać w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, do tego samego przedszkola.

 

4

 

Oświadczenie rodziców /-ca/

5.

Rodzice kandydata zadeklarowali korzystanie z pełnej oferty przedszkola oraz czasu pobytu dziecka w przedszkolu w wymiarze co najmniej 8 godzin.

 

5

Oświadczenie rodziców /-ca/

      

 1. Komisja rekrutacyjna
 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  przedszkola/szkoły.
 2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola/szkoły - art. 157 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. -art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, i kandydatów nieprzyjętych.

3)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola / szkoły podstawowej – dot. oddziału przedszkolnego.
 2. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia - art. 158 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe
 3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości  i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej - art. 158 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe

Zakwalifikowanie  dziecka do  przedszkola / oddziału  przedszkolnego,  nie  oznacza  przyjęcia  go  do  przedszkola / oddziału  przedszkolnego

 1. Postępowanie w trybie odwoławczym

 

 1. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego - art. 158 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola / szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor przedszkola / szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców. - art. 158 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola / szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. Rekrutacja uzupełniająca

 

1. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola / szkoły jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole / oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 30.04.2018 roku poprzedzającego        

     rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

   3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/ szkoły.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Zarządzenia nr 9/2018

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 31.01.2018 r.

 

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez

 Gminę Janów Lubelski.

 

         Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych

Termin w postępowaniu

Rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

12.02-23.02.2018 r.

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.03-

30.03.2018 r.

17.04-

20.04.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

3.04-

05.04.2018 r.

do godz. 16.00

23.04-

24.04.2018 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych /zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem /.

06.04.2018 r.

do godz. 16.00

25.04.2018 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

09.04-

13.04.2018 r.

do godz. 16.00

26.04-

27.04.2018 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2018 r.

do godz. 16.00

30.04.2018 r.

do godz. 16.00

 

 

                Załącznik nr 2 do

Zarządzenia nr 9/2018

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 31.01.2018 r.

 

 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez  Gminę Janów Lubelski.

 

         Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I

Termin w postępowaniu

Rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

 

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły.

 

12.02-23.02.2018 r.

1.

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem  szkoły.

1.03-

30.03.2018 r.

17.04-

20.04.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy- Prawo oświatowe.

3.04-

05.04.2018 r.

do godz. 16.00

23.04-

24.04.2018 r.

do godz. 16.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

06.04.2018 r.

do godz. 16.00

25.04.2018 r.

do godz. 16.00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

09.04-

13.04.2018 r.

do godz. 16.00

26.04-

27.04.2018 r.

do godz. 16.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2018 r.

do godz. 16.00

30.04.2018 r.

do godz. 16.00

 

 

 

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub 
na wniosek rodziców (szkoła nie obwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
(art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 jest prowadzone zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

 

 Dyrektor

 Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim

Zbigniew Flis

Załączniki do pobrania:

1. Deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/19,

2.Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego przy szkole,

3.Wzory oświadczeń.wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_szkoey_podstawowej.docxwniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_szkoey_podstawowej.docx

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www