niedziela, 21 lipiec 2019, Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta

Pogoda w Janowie

Wykaz nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 4294/12

Nr działki: Nieruchomość stanowiąca działkę nr 4294/12

Pow. działki w ha: Pow. ogółem 0,0430 (Bp-0,0430)

Cena wywoławcza nieruchomości: 49 600,00 zł, (która będzie powiększona o podatek VAT)

Nr księgi wieczystej: Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej Nr ZA1J/00044032/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W księdze wieczystej wpisana jest służebność przesyłu polegająca na prawie budowy urządzeń służących do doprowadzania wody bieżącej oraz prawie wstępu na nieruchomość w celu konserwacji, przeglądów, napraw i wymiany tych urządzeń na obszarze stanowiącym część działki 3779/29.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca działkę ewid. nr 4294/12, położona w miejscowości Janowie Lubelskim (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty), objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - "WSCHÓD", uchwalonym Uchwałą Nr XLIX/316/14 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z 11 grudnia 2014 r., poz. 4252.
Zgodnie z powyższym planem działka nr 4294/12 położona jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną intensywną, oznaczone na rysunku planu symbolem MNI-9.
Zgodnie z rysunkiem planu w południowej części ww. działki wyznaczono szpalery drzew.
Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenów:
Tereny oznaczone symbolem MNI-9 przeznacza się na realizacje i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej.
Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 między innymi dopuszcza się:

 •  realizacje i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, budynki garażowe, budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury,
 • zachowanie lub modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu.

Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 między innymi zakazuje się:

 1.  tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 2. lokalizowania przemysłu;
 3. składowania odpadów.

Zakazuje się również,  realizacji inwestycji wymienionych w rozdziale 4 § 9 tekstu planu.
Nie ustala się minimalnej powierzchni dla nowo wydzielanych działek służących poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. nakaz realizacji budynków w zabudowie szeregowej, z zastrzeżeniem punktu 2;
 2. dopuszcza się realizacje budynków w zabudowie bliźniaczej;
 3. zakazuje się realizacji budynków mieszkalnych w formie budynków wolnostojących;
 4. dopuszcza się dachy płaskie oraz spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych od 25o do 45o;
 5. dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego, przypadającego na jedną działkę budowlaną;
 6. dopuszcza się realizacje budynków gospodarczo-garażowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką przeznaczoną pod zabudowę;
 7. zakazuje się stosowania na 80% powierzchni elewacji drewnopodobnych, kamieniopodobnych, cegłopodobnych tworzyw sztucznych.

Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

 1. minimalna intensywność zabudowy – 0,2;
 2. maksymalna intensywność zabudowy – 0,6;
 3. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2, z zastrzeżeniem pkt. 4;
 4. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynku gospodarczo-garażowego – 1;
 5. maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 8m, z zastrzeżeniem pkt. 6;
 6. maksymalna wysokość budynku gospodarczo-garażowego od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 5m;
 7. maksymalny poziom posadowienia posadzki parterów budynków – 1,0m;
 8. minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30%;
 9. maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,6m.

W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny;
Nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji budynków, w tym w odcieniach koloru białego, kremowego, beżu, szarości, zieleni oliwkowej, zgaszonej żółci oraz zgaszonego różu, przy czym zakazuje się stosowania odcieni kolorów jaskrawych, w tym czerwonego, fioletowego, niebieskiego, żółtego, zielonego oraz różowego.
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi dotyczącymi zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji (dział II rozdział 5), między innymi:

 • Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: KDZ-1, KDZ-2, od KDL-1 do KDL-11, od KDD-1 do KDD-43.
 • Ustala się obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę poprzez zjazdy z istniejących bądź projektowanych dróg klasy dojazdowej, lokalnej i zbiorczej.

Pozostałe warunki, sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, lokalizacji reklam oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) - zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw..
Wypis i wyrys z planu, można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22.
Powyższy plan, dostępny jest również na stronie internetowej – link: http://janowlubelski.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=141ada80358f422ea56788f8f838c880
Nieruchomości położone są w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406 ) oraz w pobliżu obszarów Natura 2000. Działki graniczą od południa z terenem, na którym planowane jest lądowisko Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dla śmigłowców (zostało wydane pozwolenie na budowę Decyzja nr 159/2016 z dnia 24.08.2016 r. sygn. akt BOŚ.II.6740.186.2016.AW).
Przy projektowaniu sposobów zabudowy i zagospodarowania ww. terenów należy uwzględnić istniejące uwarunkowania ekofizjograficzne  (w tym warunki gruntowo-wodne), oraz istniejącą i projektowaną infrastrukturę techniczną.
Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3 ustawy o drogach publicznych).
Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia (art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).
Budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).
W myśl zapisów art. 3 pkt. 17, art. 35 ust. 1 pkt. 1, art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, sprawdzanie między innymi zgodności zagospodarowania terenu (w tym projektu budowlanego) z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, należy do organów administracji architektoniczno-budowlanej wymienionych w tej ustawie.  
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym.

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Janów Lubelski, położona w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty. W pasie drogowym ulicy Różanej znajduje się infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna oraz energetyczna niskiego napięcia.

Uwaga:
Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
 

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www