czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonej do sprzedaży

Lp Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Powierzchnia Opis lokalu mieszkalnego Przeznaczenie nieruchomości Cena
1. Budynek wielorodzinny położony przy ul. Ogrodowej 10, KW Nr ZA1J/00063931/7 (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań), obręb ewid. Janów Lubelski Czwarty, dz. nr 3158/13 o pow. 0,0410 ha  Lokal mieszkalny Nr 17 znajduje się na I piętrze w budynku wielorodzinnym - pow. użytk. lokalu wynosi 32,69 m2
- udział 3269/86287 w częściach wspólnych budynku i gruntu przynależnego do lokalu
Lokal mieszkalny nr 17 znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym w Janowie Lubelskim przy ulicy Ogrodowej 10. Obejmuje 1 pokój, kuchnię, przedpokój, łazienkę z wc.
Własność Gminy Janów Lubelski.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym położonym na działce, która objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego - „NOWE CENTRUM” i znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MW-1.
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego.
Wartość lokalu wynosi 55 106,00 zł(*);
Wartość udziału w prawie użytkowania wieczystego działki wynosi 575,00 zł (**), (***).
Podane kwoty nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu wystawiania faktur.

* cenę lokalu ustala się na warunkach określonych w Uchwale Nr XXXV/247/06 Rady Miejskiej w Janowie lubelskim;
** pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego działki;
*** opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1 %  wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego działki.

Uwaga:
Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Janów Lubelski dnia 27.02.2018 r.

BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www