czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Wykaz nieruchomości położonej na terenie gminy Janów Lubelski przeznaczonej do sprzedaży

Nr działki: Nieruchomość składająca się z działek nr 2129/42 i 2129/43;


Pow. działki w ha: Pow. ogółem 0,0705 (rodz. uż. Bz-0,0273 LsV-0,0432);


Cena wywoławcza: 22 800,00 zł, (która będzie powiększona o podatek VAT);


Nr księgi wieczystej: Nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej Nr  ZA1J/00042934/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim.  W księdze wieczystej wpisana jest służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu, pasem gruntu o szer. 5 m po działce nr 2129/27, biegnącym przy granicy z działkami nr 2129/29, 2129/30, 2129/31, aż do drogi  oznaczonej jako działka nr 2129/3 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2129/28 i 2129/29.


Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno - rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim, uchwalonym Uchwałą Nr XXVII/164/12 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 21 listopada 2012r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. lubelskiego z dnia 31.12.2012 r., poz. 4560. Zgodnie z ustaleniami powyższego planu nieruchomość składająca się z działek nr 2129/42 i 2129/43 położona jest w obszarze przeznaczonym pod tereny usług i oznaczone na rys. planu symbolem U-1. W/w działki przeznacza się na realizację i utrzymanie zabudowy usług nieuciążliwych, w tym handlu i gastronomii.
Na terenach oznaczonych symbolem U-1 dopuszcza się:

 • realizacje i utrzymanie infrastruktury takiej jak: miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury,
 • modernizacje istniejących obiektów budowlanych w dniu uchwalenia planu oraz obiektów budowlanych, dla których wydano ostateczne pozwolenia na budowę przed uchwaleniem planu.

Na terenach oznaczonych symbolem U-1 zakazuje się:

 1. tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem,
 2. lokalizowania obiektów usług uciążliwych,
 3. lokalizowania wszelkiej działalności hurtowej, składowej, magazynowej, wytwórczej, warsztatowej lub produkcyjnej oraz zabrania się dystrybucji takich towarów jak: gaz, paliwa płynne, stałe oraz inne substancje niebezpieczne,
 4. składowania odpadów

Ustala się minimalną powierzchnię dla nowo wydzielonych działek budowlanych 500 m2.
Na terenach oznaczonych symbolem U-1 ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 1. nakazuje się zachowanie istniejącego drzewostanu na wszystkich powierzchniach pozostawianych zgodnie z projektem zagospodarowania jako biologicznie czynne za wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wynikających z budowy i utrzymania infrastruktury technicznej,
 2. dopuszcza się realizacje budynków usługowych wyłącznie w formie budynków wolnostojących;
 3. zakazuje się realizacji wolnostojących budynków gospodarczych lub garażowych, funkcje takie mogą być realizowane wyłącznie jako wbudowane w budynki związane z przeznaczeniem terenu;
 4. nakazuje się symetryczne nachylenie głównych połaci dachowych, przy czym dopuszcza się różną długość głównych połaci dachowych;
 5. zakazuje się stosowania materiałów elewacyjnych z drewnopodobnych tworzyw sztucznych, takich jak siding;
 6. zakazuje się stosowania agresywnej, kontrastowej kolorystyki elewacji budynków i dachu;
 7. w projektach zagospodarowania terenu nakazuje się uwzględnienie dominanty przestrzennej, stanowiącej element kompozycji przestrzennej, wskazanej na rysunku planu.

Na terenach oznaczonych symbolem U-1ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

 1. minimalna intensywność zabudowy – 0,08,
 2. maksymalna intensywność zabudowy – 0,3,
 3. maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2 w tym poddasze użytkowe,
 4. maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 9 m,
 5. maksymalna wysokość dominanty przestrzennej wskazanej na rysunku planu, od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dominanty – 12m,
 6. minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30%
 7. maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,60m

Dla terenów objętych planem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu według klasyfikacji – tereny oznaczone symbolem U-1 należy traktować jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Pozostałe sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu dotyczącego ww. działek (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu ternu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, rozmieszczenia reklam i szyldów, lokalizacji ogrodzeń, normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw.     
Powyższa nieruchomość położona jest w granicach otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, w pobliżu obszarów Natura 2000, na obszarze węzłowym Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL o znaczeniu międzynarodowym.
Przy planowaniu sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu należy między innymi zwrócić uwagę na istniejące i projektowane sieci, urządzenia infrastruktury technicznej oraz zróżnicowaną konfigurację terenu. Należy również uwzględnić możliwość występowania złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych oraz ruchów masowych ziemi. Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym występują różnorodne warunki ekofizjograficzne i geotechniczne (wydmy – wskazane do ochrony, skarpy, rowy) w tym zróżnicowane warunki gruntowo – wodne.
Szczegółowe sposoby zagospodarowania i zabudowy powyższych działek zgodnie z wyrysem i wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystyczno-rekreacyjnych nad " Zalewem ", który można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. 22 w godzinach pracy Urzędu. Powyższy plan jest również dostępny na stronie internetowej miasta Janowa Lubelskiego pod adresem:
https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=322&p1=szczegoly&p2=925411

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji leśnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161
z późn. zm.).

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela budynku.


Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi własność Gminy Janów Lubelski.
Położona jest w kompleksie terenów turystyczno - rekreacyjnych nad „Zalewem” w Janowie Lubelskim w sąsiedztwie Parku Rekreacji ZOOM Natury (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci).
Nieruchomość jest zadrzewione i przebiega przez nie  infrastruktura techniczna.
Na nieruchomości znajduje się domek letniskowy stanowiący własność użytkownika nieruchomości.


Uwaga:
Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Janów Lubelski 2018-04-09

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www