poniedziałek, 17 luty 2020, Imieniny: Donata, Łukasza, Zbigniewa

Pogoda w Janowie

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej

Oświata, inwestycje i sprawy społeczne były głównym tematem minionej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 5 września br. w Janowskim Ośrodku Kultury.

Wśród trzynastu uchwał podjętych na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, cztery pierwsze dotyczyły oświaty, a dokładnie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godz. zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku, zasad udzielania i rozmiaru  obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli, pełniących inne stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski oraz w sprawie określonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, w przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski . Uchwały w tych sprawach zostały przedstawione przez Zbigniewa Flisa – Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i  Przedszkoli.

Kolejna uchwała została przyjęta w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów Lubelski na lata 2016 – 2022, a dotyczyła uzupełnienia programu o dwa zadania zgłoszone przez Powiat Janowski. Powiat będzie ubiegał się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na takie projekty, jak:„ Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni Produkcyjnej „Roztocze” przy ul. Bialskiej 69” oraz „Stworzenie infrastruktury do realizacji zadań w zakresie opieki długoterminowej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Janowie Lubelskim.   Kilka lat temu, kiedy została uchwalona stosowna uchwała dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji nie było stosownych wniosków, obecnie jej przyjęcie jest warunkiem koniecznym do ubiegania się przez Powiat Janowski o stosowane środki.

Z punktu widzenia mieszkańców te inwestycje są bardzo potrzebne. Przy ul. Bialskiej 69, w budynku, który obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym będzie funkcjonował Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.  Druga inwestycja to zakład opieki długoterminowej (zakład będzie umiejscowiony przy SPZZOP), który mógłby przyjmować 60 pacjentów potrzebujących opieki/pomocy.  Uchwała została przedstawiona przez Burmistrza Krzysztofa Kołtysia.

Kolejne trzy uchwały zostały omówione przez Jolantę Zezulińską – Kierownik Referatu Architektury i Nieruchomości. Była to uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu użytkowego, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Podczas sesji przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu na realizację zadania polegającego na wycince drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Bialskiej w ilości 97 sztuk w kwocie 6 494, 40 zł. Niniejszą uchwałę przedstawiła Monika Machulak – Skarbnik Gminy, która także omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2019 – 2022.

Jedną z ostatnich uchwał była uchwała w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej. Przypomnijmy, że wskutek redukcji etatów personalnych i przesunięć na stanowiskach pracy w Straży Miejskiej aktualnie pozostała 1 osoba. Likwidacja Straży Miejskiej nie wpłynie negatywnie na porządek i bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ to zadanie jest należycie wypełniane przez Komendę Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim. Trzeba także wspomnieć, że w związku z licznymi zmianami w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz zawartymi w niej przepisami nie ma uzasadnienia dla utrzymania Straży Miejskiej, gdyż kwestia gospodarowania odpadami przez mieszkańców jest w zakresie kompetencji Referatu Ochrony Środowiska i Logistyki.

Ostatnim punktem sesji była informacja Burmistrza Krzysztofa Kołtysia o istniejących i planowanych inwestycjach na terenie naszej gminy.

Przypomnijmy, że transmisja seji dostępna jest pod linkiem Sesja - wrzesień 2019

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www