Pogoda w Janowie

niedziela, 21 październik 2018, Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Uwaga: Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła termin zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego do 6 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że urzędnik wyborczy jest powoływany przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego w danej gminie na okres 6 lat. Wykonuje swoje zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.

Kandydaci do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego muszą spełniać następujące kryteria:

    - posiadać wykształcenie wyższe;

    - nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej;

    - nie mogą wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce ich zatrudnienie;

    - nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem ich działania. Powyższy warunek, nie dotyczy miast na prawach powiatu;

   -  nie mogą być członkami partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;

    - nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

    - muszą pracować w organach administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanych.

W załączniku - Wyjaśnienia dotyczące powołania przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www