Pogoda w Janowie

czwartek, 18 październik 2018, Imieniny: Juliana, Łukasza, Bratumiła

Radni uchwalili budżet gminy na 2018 rok

Radni Rady Miejskiej dnia 28 grudnia 2017 roku, jednogłośnie uchwalili budżet gminy.  Uchwałę Budżetową omówiła Monika Machulak - Skarbnik Gminy. Najwięcej, bo przeszło 19 031 890, 02 złotych pochłoną wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę edukacyjną i wychowawczą, sporo środków zostanie też przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 9 339 202, 40 zł.  Przeszło 8 mln zł zostanie przeznaczone na pomoc społeczną, przeszło 10 mln złotych na świadczenia wychowawcze – program 500+. Wydatki na drogi wyniosą około 4 mln zł, natomiast na turystykę, kulturę fizyczną i sport –  przeszło 6 mln złotych.

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok to 63 030 267, 29 zł

Podatki i opłaty 10 839 420, 00 zł (podatek rolny, leśny, od nieruchomości; podatek od środków transportowych; wpływy z opłaty skarbowej; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; opłaty za odpady komunalne; wpływy z różnych opłat)

Dochody z majątku gminy 1 267 820, 00 zł (wpływy za zarząd; wieczyste użytkowanie nieruchomości; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)

Subwencje 14 566 300, 00 zł (część oświatowa – 10 819 438, 00 zł; część wyrównawcza i równoważąca – 3 746 862, 00 zł)

Udział w podatkach stanowiących dochody z budżetu państwa - 10 954 247, 00 zł (podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek dochodowy od osób prawnych)

Dotacje na zadania zlecone gminie 15 270 618, 07 zł

Dotacje na zadania własne gminy 2 181 550, 00 zł

Środki finansowane z Unii Europejskiej7 235 048, 17 zł

Pozostałe dochody 715 264, 05 zł

Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018  to  67 690 267, 29 zł

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 9 339 202, 40 zł (w tym: wydatki na realizację inwestycji  4 874 819, 71 zł; gospodarka odpadami – 2 101 000, 00 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 609 000, 00 zł, utrzymanie zieleni – 240 000, 00 zł, oświetlenie w gminie – 730 282, 69 zł, pozostałe wydatki – 784 100, 00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  768 578, 80 zł

Wydatki na turystykę, kulturę fizyczną i sport – 6 469 173, 22 zł

Wydatki na zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie 320 000, 00 zł

Wydatki na drogi 3 904 025, 05 zł

Wydatki związane z obsługą długu  1 009 740, 74 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę edukacyjną, opiekę wychowawczą 19 031 890, 02 zł

Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania przestrzennego 2 080 861, 30 zł

Administracja publiczna 4 891 929, 76 zł

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1 243 000, 00zł

Wydatki na pomoc społeczną8 343 525, 00 zł

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program 500+ - 10 174 000, 00 zł

Pozostałe wydatki –  114 341, 00 zł

Plany inwestycyjne gminy Janów Lubelski na 2018 rok to nie tylko zadania dotyczące inwestycji drogowej, infrastruktury oświetleniowej, ale również termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przebudowa i rozbudowa budynku po byłym PKS w Janowie Lubelskim na potrzeby budownictwa socjalnego. Oprócz remontów i przebudowy dróg gminnych, planowany jest także remont dróg powiatowych, m.in. przebudowa ulicy Skorupki, ulicy Bialskiej. Te dwie wspomniane inwestycje drogowe zostaną zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych i Powiatu Janowskiego. Mówiąc tu o zadaniach, które w 2018 roku zostaną zrealizowane wspólnie z Powiatem, należy powiedzieć o współfinansowaniu budowy windy w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym, czy hali sportowej przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa. Na pomoc Powiatowi Janowskiemu, Gmina przeznaczy w 2018 roku prawie 2 mln złotych.

Jeśli mówimy o inwestycjach drogowych planowanych w bieżącym roku, należy wymienić: budowę ciągu pieszego w Zofiance, przebudowę ul. Bema, ul. Zakątnej, ul. Targowej, drogi gminnej Biała Pierwsza – Biała Druga, przebudowę dróg gminnych os. Przyborowie (ul. Jarzębinowa, ul. Jaworowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa, ul. Przyborowie) oraz przebudowę ul. Wiejskiej wewnętrznej od ul. Jana Pawła II, przebudowę drogi gminnej Łążek Garncarski – Łążek Ordynacki w zakresie remontu mostu na rz. Biała oraz przebudowę chodnika na przejściu z Białej Pierwszej do Białej Drugiej.

W budżecie gminy znalazły się dwa wnioski dotyczące projektu ECO – Energetyczny Janów Lubelski – etap II i etap III oraz projekt dotyczący rozbudowy Parku Kreatywnego – Zoom Natury oraz kontynuacja Projektu ZOOM NATURY I KULTURY. W 2018 roku zostanie zagospodarowana świetlica i plac wokół świetlicy wiejskiej w Momotach Dolnych, budowa remizy OSP w msc. Ujście, przebudowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim.

Dodajmy, że zrealizowane zostaną także inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego: zielona sala gimnastyczna przy PSPzOI w Janowie Lubelskim, rozbudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na osiedlu Zaolszynie, zakup ławeczek dla seniorów oraz steryzacja i kastracja psów i kotów z terenu miasta Janów Lubelski.  

Warto podkreślić, iż w 2018 roku kwota jaka zostanie przeznaczona na Budżet Obywatelski to suma rzędu 85 679, 02 zł. Natomiast na Fundusz Sołecki – 207 082, 12 zł.

Podczas sesji został również uchwalony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, który został przedstawiony przez Bożenę Czajkowską – Sekretarz Gminy (informacja zostanie umieszczona w osobnym materiale), oraz uchwała mówiąca o ustaleniu stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zagadnienie omówił Krzysztof Deruś – Dyrektor MOSiR.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www