Pogoda w Janowie

poniedziałek, 17 grudzień 2018, Imieniny: Olimpii, Łazarza, Jolanty

Ogłoszono przetarg na przebudowę kolejnych odcinków dróg gminnych

Kolejne drogi, które będą przebudowane w przyszłości  to modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała I oraz przebudowa drogi gminnej Janów Lubelski ul. Zakątna w lokalizacji 0+037 do 0+234.

Zakres prac, które będą przeprowadzone obejmuje: mechaniczne oczyszczanie nawierzchni drogowej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – asfaltową, rozbiórkę krawężników betonowych 15x30 cm, wykonanie ławy fundamentowej pod krawężniki, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek  mineralno –bitumicznych, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa warstwa dolna i górna, wykonanie przepustu rurowego, mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie ścieków z prefabrykatów, umocnienie skarp i dnia rowów płytami betonowymi, uporządkowanie terenu budowy/

Oferty należy złożyć do 4 czerwca 2018 roku.

Planowane zakończenie remontu - koniec września br.

Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www